Visa allt om Westman-Thieme Rör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 5 997 5 005 4 539 7 691 5 856 4 467 5 409 3 760 4 238 4 893
Övrig omsättning 579 436 728 0 40 240 0 0 0 137
Rörelseresultat (EBIT) 543 566 384 743 427 -193 475 231 230 229
Resultat efter finansnetto 543 565 383 742 427 -194 473 233 236 228
Årets resultat 366 347 201 398 232 13 261 113 116 115
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 53 70 0 0 0 0 0 9 18 30
Omsättningstillgångar 2 142 2 207 2 237 1 952 1 647 1 200 1 718 1 351 1 092 1 414
Tillgångar 2 195 2 277 2 237 1 952 1 647 1 200 1 718 1 360 1 110 1 444
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 510 704 557 557 359 317 504 444 431 415
Obeskattade reserver 825 768 663 554 346 229 458 330 263 196
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 859 805 1 016 842 942 654 755 587 416 834
Skulder och eget kapital 2 195 2 277 2 237 1 952 1 647 1 200 1 718 1 360 1 110 1 444
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 410
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 732 679 603 582 718 457
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 439 381 319 347 348 422
Utdelning till aktieägare 390 0 0 200 0 0 200 200 100 100
Omsättning 6 576 5 441 5 267 7 691 5 896 4 707 5 409 3 760 4 238 5 030
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 999 2 503 2 270 3 846 2 928 2 234 2 705 1 880 2 119 1 631
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 700 652 611 662 614 545 470 498 566 477
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 561 584 384 743 427 -193 484 240 242 241
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,82% 10,27% -40,98% 31,34% 31,09% -17,42% 43,86% -11,28% -13,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,74% 24,86% 17,17% 38,06% 25,99% -16,08% 27,71% 17,21% 21,35% 15,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,05% 11,31% 8,46% 9,66% 7,31% -4,32% 8,80% 6,22% 5,59% 4,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,55% 43,64% 31,50% 37,19% 40,78% 35,71% 39,86% 48,80% 45,38% 43,90%
Rörelsekapital/omsättning 21,39% 28,01% 26,90% 14,43% 12,04% 12,22% 17,80% 20,32% 15,95% 11,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,55% 57,23% 48,02% 50,67% 38,18% 41,30% 50,13% 50,53% 56,29% 38,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 249,36% 274,16% 220,18% 231,83% 174,84% 183,49% 227,55% 230,15% 262,50% 169,54%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...