Visa allt om RPZ Lärlingen AB
Visa allt om RPZ Lärlingen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 396 1 738 2 680 4 391 3 817 4 693 5 119 4 357 5 875 5 063
Övrig omsättning 9 1 312 1 117 1 131 1 044 1 083 930 963 969 933
Rörelseresultat (EBIT) 280 -238 -407 1 133 384 285 1 369 546 1 233 740
Resultat efter finansnetto 267 -264 -447 1 083 321 173 1 233 406 1 101 586
Årets resultat 208 422 1 729 273 135 708 243 570 333
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 4 018 4 168 4 330 4 557 4 788 5 050 5 340 5 272 5 230
Omsättningstillgångar 372 1 727 3 102 3 696 3 084 4 064 3 426 2 319 2 137 2 457
Tillgångar 372 5 745 7 269 8 026 7 640 8 852 8 477 7 659 7 409 7 688
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 354 546 4 075 4 274 3 845 3 872 3 737 3 028 2 785 2 215
Obeskattade reserver 0 0 806 1 264 1 118 1 175 1 194 930 863 560
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 525 1 625 1 725 1 825 2 871 2 921 2 971 3 021 4 071
Kortfristiga skulder 18 3 674 764 763 852 934 625 729 741 842
Skulder och eget kapital 372 5 745 7 269 8 026 7 640 8 852 8 477 7 659 7 409 7 688
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 624 624 676 676
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 882 1 052 1 056 987 877 373 357 354 409
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 554 631 661 658 801 613 727 726 682
Utdelning till aktieägare 0 400 0 200 300 300 0 0 0 0
Omsättning 405 3 050 3 797 5 522 4 861 5 776 6 049 5 320 6 844 5 996
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 579 893 1 464 1 272 1 564 1 706 1 452 1 958 1 688
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 512 583 575 551 562 538 570 590 589
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 280 -106 -245 1 360 650 547 1 658 846 1 474 941
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -77,22% -35,15% -38,97% 15,04% -18,67% -8,32% 17,49% -25,84% 16,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 75,27% -4,11% -5,46% 14,25% 5,22% 3,47% 16,17% 7,19% 17,29% 10,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 70,71% -13,58% -14,81% 26,05% 10,45% 6,54% 26,78% 12,65% 21,80% 15,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 54,20% 56,94% 54,66% 57,64% 62,43% 40,28% 55,70% 53,41% 51,21%
Rörelsekapital/omsättning 89,39% -112,03% 87,24% 66,80% 58,48% 66,70% 54,72% 36,49% 23,76% 31,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,16% 9,50% 64,71% 65,54% 61,11% 53,52% 54,46% 48,48% 45,98% 34,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 066,67% 47,01% 385,86% 417,17% 321,95% 382,44% 351,36% 288,89% 251,01% 259,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...