Visa allt om Markplanering i Borensberg Aktiebolag
Visa allt om Markplanering i Borensberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 998 2 480 1 992 1 787 1 898 2 016 2 706 2 194 1 964 3 616
Övrig omsättning - - 53 25 8 40 - 239 375 214
Rörelseresultat (EBIT) 635 609 167 -1 62 -55 27 124 120 511
Resultat efter finansnetto 635 711 183 -5 82 0 9 111 110 490
Årets resultat 529 562 251 156 96 170 68 228 142 299
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 287 244 458 314 456 598 952 1 432 1 995 2 376
Omsättningstillgångar 2 037 2 779 2 367 2 698 2 904 2 490 2 265 2 109 2 522 2 294
Tillgångar 2 325 3 023 2 825 3 011 3 359 3 087 3 217 3 541 4 517 4 670
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 008 1 879 1 917 1 666 1 510 1 415 1 245 1 577 1 349 1 217
Obeskattade reserver 370 415 427 568 781 838 1 049 1 135 1 252 1 342
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 307 741 519 560 253 1 083 1 086
Kortfristiga skulder 946 729 481 470 327 315 363 576 833 1 025
Skulder och eget kapital 2 325 3 023 2 825 3 011 3 359 3 087 3 217 3 541 4 517 4 670
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 446 473 535 588 521 440 474
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 325 353 416 0 0 0 0 0 0 504
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 45 70 264 296 306 326 334 329 287 470
Utdelning till aktieägare 0 0 600 0 0 0 0 400 0 0
Omsättning 1 998 2 480 2 045 1 812 1 906 2 056 2 706 2 433 2 339 3 830
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 999 1 240 996 894 949 1 008 1 353 1 097 982 904
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 195 214 344 375 395 433 466 433 360 368
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 754 823 381 141 204 300 507 605 617 1 121
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -19,44% 24,50% 11,47% -5,85% -5,85% -25,50% 23,34% 11,71% -45,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,31% 23,52% 6,48% -0,03% 2,47% 0,84% 1,03% 4,57% 4,16% 11,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 31,78% 28,67% 9,19% -0,06% 4,37% 1,29% 1,22% 7,38% 9,57% 15,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,47% 59,60% 63,50% 61,16% 67,23% 69,84% 65,15% 73,29% 62,02% 77,27%
Rörelsekapital/omsättning 54,60% 82,66% 94,68% 124,68% 135,77% 107,89% 70,29% 69,87% 86,00% 35,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,77% 72,86% 79,65% 69,23% 62,09% 65,84% 62,73% 67,61% 49,82% 46,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 215,33% 381,21% 492,10% 574,04% 888,07% 790,48% 623,97% 366,15% 302,76% 223,80%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...