Visa allt om Ricana Concept AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 82 983 108 433 108 047 93 663 94 808 86 340 91 912 76 577 73 016 55 569
Övrig omsättning 295 803 580 301 405 431 5 22 104 52
Rörelseresultat (EBIT) 1 901 8 009 7 977 7 464 9 758 8 047 12 067 3 774 3 625 1 168
Resultat efter finansnetto 1 900 8 009 7 999 7 452 9 921 8 717 12 345 4 263 3 792 885
Årets resultat 3 587 5 303 6 429 4 210 7 610 11 538 6 764 2 154 2 233 797
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 409 2 714 3 016 3 796 2 783 18 409 13 497 8 793 6 712 9 105
Omsättningstillgångar 43 135 45 009 47 623 44 016 39 740 42 074 41 608 32 710 31 255 30 522
Tillgångar 45 545 47 723 50 640 47 812 42 522 60 484 55 105 41 503 37 967 39 627
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 36 489 32 902 27 599 26 171 28 960 46 350 34 812 28 048 25 893 23 660
Obeskattade reserver 0 2 749 2 565 2 831 823 711 6 855 3 711 2 599 1 881
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 056 12 072 20 475 18 811 12 739 13 422 13 437 9 745 9 475 14 085
Skulder och eget kapital 45 545 47 723 50 640 47 812 42 522 60 484 55 105 41 503 37 967 39 627
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 2 534 1 984 1 884 1 850 1 913 0 - 0 1 670 1 328
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 9 588 10 815 9 495 7 571 7 237 9 032 8 902 7 446 4 899 4 543
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 5 480 5 807 5 000 4 306 3 758 3 702 3 432 3 144 2 911 2 538
Utdelning till aktieägare 0 0 0 5 000 7 000 25 000 0 0 0 0
Omsättning 83 278 109 236 108 627 93 964 95 213 86 771 91 917 76 599 73 120 55 621
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 32 34 34 30 27 28 27 26 23 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 593 3 189 3 178 3 122 3 511 3 084 3 404 2 945 3 175 2 646
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 578 559 491 471 487 453 455 405 412 398
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 009 9 111 9 148 8 500 10 440 8 566 12 585 4 309 4 228 1 936
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -23,47% 0,36% 15,36% -1,21% 9,81% -6,06% 20,03% 4,88% 31,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,17% 16,78% 15,80% 15,62% 23,33% 14,41% 22,40% 10,27% 9,99% 3,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,29% 7,39% 7,40% 7,97% 10,47% 10,10% 13,43% 5,57% 5,19% 2,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,74% 41,10% 35,32% 35,43% 39,69% 39,81% 39,43% 31,30% 33,47% 36,76%
Rörelsekapital/omsättning 41,07% 30,38% 25,13% 26,91% 28,48% 33,19% 30,65% 29,99% 29,83% 29,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,12% 73,44% 58,45% 59,36% 69,62% 77,55% 72,34% 74,17% 73,24% 63,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 296,93% 223,74% 131,89% 140,85% 210,57% 219,58% 215,78% 219,15% 221,54% 123,58%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...