Visa allt om Fiskeriaktiebolaget Santos
Visa allt om Fiskeriaktiebolaget Santos

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 306 144 891 916 858 947 170 394 2 139 2 165
Övrig omsättning - - 857 - - - 647 6 356 128 3
Rörelseresultat (EBIT) 177 -444 1 045 -47 -179 -71 -336 2 651 533 192
Resultat efter finansnetto 177 -463 1 021 -72 -209 -101 -335 2 647 206 -70
Årets resultat 138 106 344 -72 28 33 104 1 336 507 201
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 225 6 064 6 452 1 865 1 148 3 612 6 800 7 391
Omsättningstillgångar 560 709 734 458 198 76 1 328 149 424 624
Tillgångar 560 709 1 959 6 522 6 651 1 941 2 477 3 761 7 223 8 015
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 494 431 576 432 704 876 1 143 1 539 1 253 746
Obeskattade reserver 0 0 600 0 0 250 400 900 400 900
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 525 5 671 5 718 668 0 0 5 235 6 121
Kortfristiga skulder 65 277 259 419 229 147 934 1 322 335 248
Skulder och eget kapital 560 709 1 959 6 522 6 651 1 941 2 477 3 761 7 223 8 015
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 200 140 284 343 120 331 383
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 24 174 - 0 0 0 0 20 276
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 23 106 114 95 147 159 100 167 254
Utdelning till aktieägare 300 75 250 200 200 200 300 500 1 050 0
Omsättning 306 144 1 748 916 858 947 817 6 750 2 267 2 168
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 306 144 891 916 858 947 170 394 2 139 1 083
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 62 108 380 348 271 478 523 233 546 494
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 177 -444 1 163 341 334 17 -266 2 763 1 117 760
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 112,50% -83,84% -2,73% 6,76% -9,40% 457,06% -56,85% -81,58% -1,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,61% -62,62% 53,34% -0,69% -2,66% -3,35% -13,48% 70,54% 8,18% 3,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 57,84% -308,33% 117,28% -4,91% -20,63% -6,86% -196,47% 673,35% 27,63% 11,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 52,08% 90,01% 84,93% 84,15% 83,32% -78,82% -115,48% 82,14% 83,19%
Rörelsekapital/omsättning 161,76% 300,00% 53,31% 4,26% -3,61% -7,50% 231,76% -297,72% 4,16% 17,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,21% 60,79% 53,29% 6,62% 10,58% 54,62% 58,05% 58,56% 21,33% 17,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 861,54% 255,96% 283,40% 109,31% 86,46% 51,70% 142,18% 11,27% 126,57% 251,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...