Visa allt om Slutplattan TYGRO 99372 AB
Visa allt om Slutplattan TYGRO 99372 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 271 996 1 122 756 1 346 1 577 2 518 2 328 2 598 2 488
Övrig omsättning 463 243 - - - 121 - - 22 824
Rörelseresultat (EBIT) 154 152 -44 -679 -200 -329 -121 -221 150 322
Resultat efter finansnetto 165 149 24 -687 -201 -255 -69 -216 233 485
Årets resultat 165 149 43 -707 -93 5 6 -147 8 479
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 315 437 552 634 788 1 047 1 174 1 451 1 703 1 594
Omsättningstillgångar 330 256 214 184 319 299 675 714 895 1 041
Tillgångar 645 693 767 819 1 107 1 346 1 850 2 165 2 599 2 636
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 622 457 308 264 971 1 064 1 059 1 053 1 299 1 680
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 109 369 444 513 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 52 162 162 510 17
Kortfristiga skulder 23 236 459 554 135 121 260 506 276 939
Skulder och eget kapital 645 693 767 819 1 107 1 346 1 850 2 165 2 599 2 636
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 40 30 0 0 165
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 125
Löner till övriga anställda 148 385 410 455 465 543 882 968 818 1 166
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 55 119 151 154 162 188 318 338 332 415
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
Omsättning 734 1 239 1 122 756 1 346 1 698 2 518 2 328 2 620 3 312
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 3 4 4 3 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 271 996 1 122 756 673 526 630 582 866 498
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 238 571 633 664 330 280 327 360 424 359
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 154 235 47 -518 49 -114 120 13 475 700
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -72,79% -11,23% 48,41% -43,83% -14,65% -37,37% 8,16% -10,39% 4,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,67% 24,39% 8,08% -80,22% -17,52% -18,50% -3,35% -9,15% 9,62% 19,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 63,47% 16,97% 5,53% -86,90% -14,41% -15,79% -2,46% -8,51% 9,62% 21,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,50%
Rörelsekapital/omsättning 113,28% 2,01% -21,84% -48,94% 13,67% 11,29% 16,48% 8,93% 23,83% 4,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,43% 65,95% 40,16% 32,23% 87,71% 85,02% 71,94% 63,40% 64,19% 63,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 434,78% 108,47% 46,62% 33,21% 236,30% 247,11% 259,62% 141,11% 324,28% 101,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...