Visa allt om Värnamo Trådgnist Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 2 791 3 075 4 606 4 314 3 816 3 607 3 050 2 790 2 240 2 727
Övrig omsättning 4 42 0 0 40 204 0 0 0 51
Rörelseresultat (EBIT) 153 -142 1 168 960 837 724 455 236 -265 5
Resultat efter finansnetto 158 -191 1 152 933 801 705 437 219 -277 22
Årets resultat 158 -191 895 725 810 405 328 219 -277 22
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 083 1 319 1 589 1 683 1 754 1 979 518 587 297 802
Omsättningstillgångar 1 326 1 382 1 636 1 810 1 761 1 164 1 056 1 114 745 567
Tillgångar 2 409 2 701 3 225 3 492 3 515 3 143 1 574 1 701 1 042 1 369
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 505 1 347 2 138 1 843 1 617 807 402 74 -145 132
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 245 65 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 212 323 499 690 838 1 293 175 275 200 205
Kortfristiga skulder 692 1 032 588 960 1 059 797 932 1 352 987 1 032
Skulder och eget kapital 2 409 2 701 3 225 3 492 3 515 3 143 1 574 1 701 1 042 1 369
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 015 966 906 915 903
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - 427 418 398 425 398
Utdelning till aktieägare 0 0 600 600 500 0 0 0 0 0
Omsättning 2 795 3 117 4 606 4 314 3 856 3 811 3 050 2 790 2 240 2 778
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 930 1 025 1 535 1 438 1 272 1 202 1 017 930 - 909
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 431 486 502 511 502 514 487 443 - 445
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 389 96 1 412 1 193 1 062 866 524 435 -225 121
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,24% -33,24% 6,77% 13,05% 5,79% 18,26% 9,32% 24,55% -17,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,10% -5,22% 36,43% 27,52% 23,81% 23,04% 28,91% 13,93% -25,24% 2,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,13% -4,59% 25,51% 22,28% 21,93% 20,07% 14,92% 8,49% -11,74% 1,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,11% 81,27% 86,32% 83,87% 85,35% 83,81% 85,97% 85,70% 85,45% 81,26%
Rörelsekapital/omsättning 22,72% 11,38% 22,75% 19,70% 18,40% 10,17% 4,07% -8,53% -10,80% -17,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,47% 49,87% 66,29% 52,78% 46,00% 31,76% 28,76% 4,35% -13,92% 9,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 191,62% 133,91% 278,23% 188,54% 166,29% 146,05% 113,30% 82,40% 75,48% 54,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!