Visa allt om Kjell Ulander Aktiebolag
Visa allt om Kjell Ulander Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2006-06
Nettoomsättning 3 827 4 055 3 846 3 611 3 505 3 381 3 247 3 200 3 205 3 044
Övrig omsättning 51 356 16 2 6 15 237 27 277 24
Rörelseresultat (EBIT) -159 485 328 -243 -142 39 -18 155 -18 187
Resultat efter finansnetto -173 617 319 -149 -152 27 -24 162 6 209
Årets resultat 59 203 318 -149 -88 92 102 104 178 189
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 418 1 589 894 780 841 802 843 954 378 910
Omsättningstillgångar 2 585 2 826 2 624 2 189 2 481 2 684 2 615 2 646 2 929 2 590
Tillgångar 4 003 4 415 3 518 2 969 3 322 3 486 3 458 3 599 3 307 3 500
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 626 2 717 2 513 2 195 2 344 2 432 2 339 2 237 2 133 1 656
Obeskattade reserver 105 355 0 0 0 64 164 323 307 661
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490
Långfristiga skulder 375 466 301 317 333 350 366 382 0 0
Kortfristiga skulder 896 877 703 456 644 641 589 657 867 692
Skulder och eget kapital 4 003 4 415 3 518 2 969 3 322 3 486 3 458 3 599 3 307 3 500
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 348 347 228 337 230
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 733 879 885 847 773 331 258 248 300 187
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 20
Sociala kostnader 234 238 239 218 205 167 132 131 133 111
Utdelning till aktieägare 150 150 0 0 0 0 0 0 0 61
Omsättning 3 878 4 411 3 862 3 613 3 511 3 396 3 484 3 227 3 482 3 068
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 914 1 352 1 282 1 204 1 168 1 691 1 624 1 600 1 603 1 522
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 496 376 378 362 329 429 372 306 403 264
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 36 636 390 -204 -104 80 47 228 45 271
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,62% 5,43% 6,51% 3,02% 3,67% 4,13% 1,47% -0,16% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,95% 14,34% 9,49% -4,45% -4,00% 1,23% 0,06% 4,64% 0,94% 8,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,13% 15,61% 8,68% -3,66% -3,79% 1,27% 0,06% 5,22% 0,97% 10,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,43% 43,28% 48,00% 36,31% 36,03% 40,17% 35,14% 41,09% 31,51% 35,64%
Rörelsekapital/omsättning 44,13% 48,06% 49,95% 47,99% 52,41% 60,43% 62,40% 62,16% 64,34% 62,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,65% 67,81% 71,43% 73,93% 70,56% 71,12% 71,14% 68,62% 71,18% 60,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 228,01% 259,41% 298,44% 364,69% 272,98% 324,65% 360,44% 303,65% 259,98% 282,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...