Visa allt om Werell Förvaltning AB
Visa allt om Werell Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 719 2 770 2 763 2 812 2 768 2 679 2 983 2 737 2 681 2 834
Övrig omsättning 157 - 20 63 143 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 870 1 116 1 039 955 1 042 727 1 078 935 878 949
Resultat efter finansnetto 1 860 2 171 2 001 1 796 1 737 1 237 1 601 1 429 1 318 1 678
Årets resultat 1 319 1 473 1 299 1 202 1 132 820 969 836 632 1 305
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 503 16 075 15 083 13 617 13 238 12 930 9 382 10 507 9 191 8 580
Omsättningstillgångar 3 490 3 722 3 059 3 079 2 833 1 938 4 698 2 058 2 552 2 252
Tillgångar 21 993 19 797 18 142 16 696 16 071 14 868 14 080 12 565 11 744 10 831
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 370 15 051 13 577 12 279 11 076 9 944 9 124 8 154 7 319 6 687
Obeskattade reserver 3 230 3 120 2 900 2 630 2 575 2 500 2 500 2 391 2 300 2 000
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 393 1 626 1 665 1 787 2 419 2 424 2 456 2 020 2 125 2 144
Skulder och eget kapital 21 993 19 797 18 142 16 696 16 071 14 868 14 080 12 565 11 744 10 831
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 380 380 341 330 315
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 536 836 945 1 092 1 034 662 626 619 604 664
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 187 276 312 340 355 376 343 337 324 371
Utdelning till aktieägare 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 876 2 770 2 783 2 875 2 911 2 679 2 983 2 737 2 681 2 834
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 860 923 921 937 923 893 994 912 894 945
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 377 384 447 492 493 501 498 434 426 460
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 870 1 116 1 039 994 1 042 768 1 120 995 992 993
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -37,94% 0,25% -1,74% 1,59% 3,32% -10,19% 8,99% 2,09% -5,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,55% 10,98% 11,04% 10,76% 10,81% 8,33% 11,36% 11,40% 11,23% 15,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 109,37% 78,45% 72,49% 63,90% 62,75% 46,21% 53,64% 52,36% 49,20% 59,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 63,82% 75,67% 50,45% 45,95% 14,96% -18,14% 75,16% 1,39% 15,93% 3,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,89% 88,32% 87,31% 85,15% 80,73% 79,27% 77,89% 78,60% 76,42% 75,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 145,84% 228,91% 183,72% 172,30% 117,11% 79,95% 191,29% 101,88% 120,09% 105,04%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...