Visa allt om Björn Andersch Medical Aktiebolag
Visa allt om Björn Andersch Medical Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 633 1 477 1 631 1 408 1 690 1 581 1 781 1 433 1 198 1 455
Övrig omsättning 14 - - 51 4 - - - - 41
Rörelseresultat (EBIT) 883 658 919 600 1 016 854 1 000 672 449 523
Resultat efter finansnetto 884 497 565 600 1 014 854 1 000 672 449 523
Årets resultat 667 389 420 467 739 627 733 549 343 324
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 632 2 444 1 905 1 426 1 331 389 193 291 398 561
Omsättningstillgångar 969 642 970 1 206 1 117 1 598 1 534 1 035 846 621
Tillgångar 3 600 3 086 2 876 2 633 2 448 1 986 1 727 1 326 1 244 1 183
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 513 3 006 2 794 2 530 2 218 1 774 1 532 1 199 950 856
Obeskattade reserver 34 16 26 13 20 20 20 20 97 135
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 52 64 55 90 210 193 175 107 196 191
Skulder och eget kapital 3 600 3 086 2 876 2 633 2 448 1 986 1 727 1 326 1 244 1 183
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 25 22 37 187
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 244 144 144 144 146 106 47 7 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 67 46 46 31 52 42 23 131 168
Utdelning till aktieägare 163 160 156 155 155 295 385 400 300 250
Omsättning 1 647 1 477 1 631 1 459 1 694 1 581 1 781 1 433 1 198 1 496
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 633 739 816 704 845 791 1 781 1 433 1 198 1 455
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 203 157 96 98 92 103 180 101 184 366
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 916 725 986 654 1 079 924 1 137 798 612 679
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,56% -9,44% 15,84% -16,69% 6,89% -11,23% 24,28% 19,62% -17,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,56% 16,07% 19,61% 22,79% 41,50% 43,00% 57,90% 50,68% 36,09% 44,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 54,13% 33,58% 34,58% 42,61% 60,12% 54,02% 56,15% 46,89% 37,48% 35,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,35% 99,66% 96,08% 88,99% 97,63% 94,94% 98,09% 97,56% 99,00% 94,85%
Rörelsekapital/omsättning 56,15% 39,13% 56,10% 79,26% 53,67% 88,87% 76,31% 64,76% 54,26% 29,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,32% 97,81% 97,85% 96,47% 91,21% 90,07% 89,56% 91,53% 81,98% 80,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 863,46% 1 003,12% 1 763,64% 1 340,00% 531,90% 827,98% 876,57% 967,29% 431,63% 325,13%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...