Visa allt om Tandläkare Yngve Fredriksson Dentallab Aktiebolag
Visa allt om Tandläkare Yngve Fredriksson Dentallab Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Nettoomsättning 75 118 412 457 429 657 635 649 644 766
Övrig omsättning - 5 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -69 -39 83 40 -28 -15 43 -120 134 208
Resultat efter finansnetto -131 -212 -302 -16 -1 072 -821 33 239 234 310
Årets resultat -131 -212 -302 -16 -1 068 -693 52 132 101 187
Balansräkningar (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 15 20 27 36 45 24 30 27 22
Omsättningstillgångar 69 97 111 379 356 1 218 1 758 1 652 888 645
Tillgångar 79 111 131 406 391 1 263 1 782 1 682 915 666
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 778 -1 647 -1 436 -1 134 -1 118 -49 643 591 459 358
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 4 141 205 152 80
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 840 1 741 1 544 1 504 1 454 1 243 1 1 13 3
Kortfristiga skulder 17 17 23 35 55 66 996 886 291 226
Skulder och eget kapital 79 111 131 406 391 1 263 1 782 1 682 915 666
Löner & utdelning (tkr)
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
2003-12
Löner till styrelse & VD 0 0 50 60 110 250 200 318 96 128
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 14 19 32 76 55 93 27 38
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 75 123 412 457 429 657 635 649 644 766
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 75 118 412 457 429 657 635 649 644 766
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 60 81 147 335 255 428 134 181
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -65 -33 90 49 -19 -8 49 -115 138 228
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -36,44% -71,36% -9,85% 6,53% -34,70% 3,46% -2,16% 0,78% -15,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -87,34% -35,14% 67,18% 30,79% -6,91% 0,95% 11,56% 17,06% 35,96% 48,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -92,00% -33,05% 21,36% 27,35% -6,29% 1,83% 32,44% 44,22% 51,09% 42,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,33% 82,20% 85,44% 73,52% 76,46% 83,41% 80,00% 76,73% 69,88% 76,89%
Rörelsekapital/omsättning 69,33% 67,80% 21,36% 75,27% 70,16% 175,34% 120,00% 118,03% 92,70% 54,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -2 250,63% -1 483,78% -1 096,18% -279,31% -285,93% -3,65% 41,78% 43,91% 62,12% 62,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 388,24% 529,41% 369,57% 1 008,57% 598,18% 1 801,52% 173,90% 182,96% 291,07% 264,60%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...