TV COM HEM

Varumärke tillhör Tele2 Sverige Aktiebolag

Ansökningsnummer 201107278
Ansökningsdatum 2011-09-23
Registreringsnummer 502725
Registreringsdatum 2011-12-30
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2021-12-30
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Apparater och utrustningar för informationsbehandling registrerade datorprogram; databehandlingsutrustningar; magnetiska databärare; CD-romskivor, disketter, kassetter, skivor och andra maskinläsbara medier för lagring; apparater för lagring, behandling och överföring av data, ljud och bilder över olika bredbandiga kommunikationsnät; magnetiskt kodade kort; apparater för uppdatering, inspelning, sändning och återgivning av ljud och bilder; servrar för lagring av information; elektronisk övervaknings- och alarmutrustning (ej för medicinska ändamål); kortläsare, talsvarsenheter och modem samt delar och komponenter därtill; tidregistreringsapparater; automater och apparater för konto- och betalkort; databehandlingsutrustningar och datorer samt därtill hörande kringutrustning, delar och komponenter.

Klass: 16

Trycksaker; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); skriftligt följematerial till datorprogram; handböcker, manualer, kataloger och bruksanvisningar.

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företags- affärs- och reklaminformationstjänster; annonsering; uthyrning av annonsutrymmen; direktreklam; televisionsreklaminslag; TV- och radioreklamverksamhet; undersökningar avseende företags-eller affärsverksamhet; marknadsföring av telekommunikation; inmatning, bearbetning, kontroll, lagring och/eller framtagning av uppgifter i databaser; prenumeration av böcker, tidningar, tidskrifter, filmer, ljudskivor, ljudkassetter, laserskivor och videokassetter; produktion och publicering av annonsmaterial på digital väg; mottagning av information avseende varubeställningar via on-linesystem.

Klass: 38

Televisionssändning; data- och telekommunikationstjänster; tjänster avseende ljud, bild och text förmedlade via bredband; bredbandskommunikation; överföring, presentationer och lagringar av signaler mellan data- och teleanläggningar och däri ingående apparater för framskapande av mötes- och marknadsplatser i data- och telesystem; multimediala meddelandetjänster i form av uthyrning av video- och TV-information; kommunikation via Internet; informationstjänster on-line avseende telekommunikationer; telekommunikations- och förbindelsetjänster beträffande telefoni och databanker; data- och teletjänster för digital överföring av ljud, tal, data och bilder; överföring av data, dokument och meddelanden via digitala, elektroniska och Telefonledes anknutna datorsystern samt globala kommunikationsnätverkstjänster; elektronisk post; utläsning och hämtning av information i nyhetsgrupper från servrar; telekommunikationstjänster via globala nätverk; elektronisk överföring av dokument och data via nätverk, television, radio och andra sändnings- och överföringsmedia; leasing av åtkomsttid till databaser; tjänster inom IT-området (informationsteknologi), nämligen konsultationer inom dator-och telekommunikationsområdena; interaktiva databasinformationstjänster avseende television, telefoni och bredband tillgängliga för kommersiella och icke kommersiella användare över hela världen.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion för TV- och videoabonnenter; undervisnings-, utbildnings-, nöjes- och underhållningsinformation; uthyrning av ljud- och bildupptagningar; uthyrning av radio- och televisionsprogram; informationstjänster on-line avseende underhållning, undervisning och utbildning; produktion av radio- och televisionsprogram, filmproduktion.

Klass: 42

Datorprogrammering; upplåtande av nyttjanderätt och åtkomst till datainformationslagrings- och återsökningssystem; teknisk support inom informationsteknologi; design, utveckling, utformning, installation, integration, underhåll/reparation, uppdatering, övervakning och konfigurering av datorprogramvara; konvertering av data och dokument från fysisk till elektronisk media; upplåtande av utrymme på webservrar/websiter; besiktnings- och inspektionstjänster; kvalitetskontroll; skapande och underhåll av webbplatser för andra; konsulttjänster inom datorhårdvara eller mjukvara; datorsystemanalyser; hårdvaruutveckling; design (utformning) av datormaskinvara; integration, övervakning och konfigurering av datormaskinvara; uthyrning och leasing av databehandlingsapparater och datorprogram; vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; tekniska projektstudier; tjänster avseende datasäkerhetslösningar förmedlade via bredband; produktion av radio-och televisionsprogram, filmproduktion.