Visa allt om Tele2 Sverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 21 821 803 15 768 316 16 427 493 13 085 697 12 473 963 12 921 264 13 021 533 12 734 417 13 328 628 13 495 309
Övrig omsättning 265 790 291 314 272 911 42 623 36 398 107 602 83 332 329 427 210 855 108 841
Rörelseresultat (EBIT) 4 401 886 2 079 981 2 135 692 2 387 024 2 051 132 2 641 867 2 185 388 1 995 952 1 740 358 2 006 049
Resultat efter finansnetto 4 563 499 5 517 844 222 279 3 130 422 2 499 230 4 295 136 21 434 056 332 122 2 447 530 8 265 522
Årets resultat 3 256 387 3 778 089 -418 131 2 423 137 2 275 841 4 292 213 20 930 767 756 047 2 654 906 8 648 577
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 580 971 49 441 566 52 977 419 48 089 086 48 624 813 51 284 770 52 509 127 52 388 100 71 690 176 85 669 531
Omsättningstillgångar 4 382 187 7 036 656 5 618 039 5 000 585 11 428 765 4 210 481 5 577 639 5 110 638 6 243 066 5 340 462
Tillgångar 26 963 158 56 478 222 58 595 458 53 089 671 60 053 578 55 495 251 58 086 766 57 498 738 77 933 242 91 009 993
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 476 864 27 292 056 23 545 644 26 475 049 31 168 407 28 904 436 24 580 639 3 796 768 3 021 432 8 966 525
Obeskattade reserver 3 952 691 2 713 131 1 663 131 1 481 883 952 670 713 506 812 197 967 463 1 482 262 1 658 370
Avsättningar (tkr) 744 611 508 075 277 752 132 122 244 012 146 417 102 235 136 494 290 256 260 387
Långfristiga skulder 372 193 6 906 878 6 615 340 6 902 309 6 097 574 5 698 221 8 862 916 21 219 959 68 787 837 75 398 020
Kortfristiga skulder 12 416 799 19 058 082 26 493 591 18 098 308 21 590 915 20 032 671 23 728 779 31 378 054 4 351 455 4 726 691
Skulder och eget kapital 26 963 158 56 478 222 58 595 458 53 089 671 60 053 578 55 495 251 58 086 766 57 498 738 77 933 242 91 009 993
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - 0 3 124 6 591 7 648 4 495 4 601 4 382 3 739 4 643
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 1 447 1 514 1 403 1 587 1 587 1 050 1 877
Löner till övriga anställda 1 713 192 1 587 754 1 528 445 1 401 599 1 252 625 1 111 367 986 724 937 434 915 697 847 297
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 895 632 912 751 829 053 704 516 588 432 533 371 488 196 476 710 483 049 451 042
Utdelning till aktieägare 6 725 000 21 000 000 2 750 000 2 500 000 7 000 0 0 0 0 8 600 000
Omsättning 22 087 593 16 059 630 16 700 404 13 128 320 12 510 361 13 028 866 13 104 865 13 063 844 13 539 483 13 604 150
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 724 2 374 2 626 2 344 1 999 1 891 1 600 1 644 1 518 1 499
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 011 6 642 6 256 5 583 6 240 6 833 8 138 7 746 8 780 9 003
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 958 1 053 899 901 925 872 925 863 924 869
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 893 252 2 816 700 3 410 418 3 198 674 2 826 934 3 371 201 3 015 679 2 970 515 2 970 824 3 378 390
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 38,39% -4,01% 25,54% 4,90% -3,46% -0,77% 2,25% -4,46% -1,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,54% 11,13% 1,52% 7,31% 5,34% 9,00% 38,76% 3,96% 6,86% 11,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,67% 39,86% 5,41% 29,65% 25,70% 38,67% 172,92% 17,90% 40,13% 78,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,61% 39,53% 42,85% 53,02% 51,40% 51,19% 51,09% 50,63% 48,26% 46,77%
Rörelsekapital/omsättning -36,82% -76,24% -127,08% -100,09% -81,47% -122,45% -139,39% -206,27% 14,19% 4,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,58% 52,07% 42,40% 52,05% 53,14% 53,09% 43,41% 7,92% 5,28% 11,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 29,71% 34,56% 19,51% 25,80% 51,60% 18,70% 22,42% 15,55% 137,93% 110,60%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...