Visa allt om Hydal Aluminium Profiler AB
Visa allt om Hydal Aluminium Profiler AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 77 879 57 690 54 782 43 578 48 750 16 503 16 132 13 960 21 249 20 651
Övrig omsättning 1 656 2 018 4 456 - 37 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -265 1 313 3 549 -2 832 -2 558 282 612 323 1 917 1 775
Resultat efter finansnetto -243 1 670 3 644 -3 283 -3 015 294 613 331 2 022 1 849
Årets resultat 24 317 3 280 -3 283 -2 070 121 385 125 1 357 1 741
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 890 7 152 6 614 18 936 20 876 4 23 62 118 226
Omsättningstillgångar 17 111 17 345 16 592 8 732 12 780 4 133 5 232 4 461 7 052 6 582
Tillgångar 24 001 24 497 23 206 27 668 33 656 4 137 5 255 4 523 7 170 6 808
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 132 13 107 12 790 9 510 12 793 1 101 979 1 184 1 059 997
Obeskattade reserver 1 059 1 393 219 0 0 222 125 115 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 9 831 12 000 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 810 9 997 10 197 8 327 8 863 2 814 4 151 3 224 6 111 5 811
Skulder och eget kapital 24 001 24 497 23 206 27 668 33 656 4 137 5 255 4 523 7 170 6 808
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 895 833 858 892
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 17 519 17 732 15 630 16 481 6 828 6 612 6 438 5 945 5 734
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 7 927 8 972 6 363 6 306 3 141 3 552 2 952 3 027 3 139
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 79 535 59 708 59 238 43 578 48 787 16 503 16 132 13 960 21 249 20 651
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 47 44 44 41 43 17 17 17 18 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 657 1 311 1 245 1 063 1 134 971 949 821 1 181 1 215
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 566 599 620 562 530 586 651 601 546 574
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 001 2 465 5 321 -316 -159 301 651 380 2 046 1 930
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 35,00% 5,31% 25,71% -10,61% 195,40% 2,30% 15,56% -34,30% 2,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,72% 6,87% 15,73% -10,18% -7,15% 7,32% 11,78% 7,47% 28,33% 27,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,22% 2,92% 6,66% -6,46% -4,94% 1,84% 3,84% 2,42% 9,56% 9,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,93% 71,32% 85,01% 88,04% 19,42% 69,42% 72,62% 72,08% 69,24% 70,38%
Rörelsekapital/omsättning 9,37% 12,74% 11,67% 0,93% 8,03% 7,99% 6,70% 8,86% 4,43% 3,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,16% 57,94% 55,85% 34,37% 38,01% 30,57% 20,38% 28,05% 14,77% 14,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 28,93% 58,47% 135,31% 76,57% 112,15% 141,26% 117,97% 121,00% 105,01% 109,16%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...