Visa allt om J G Rostfria Aktiebolag
Visa allt om J G Rostfria Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 428 4 755 4 387 4 869 4 175 4 555 4 814 4 129 4 828 5 256
Övrig omsättning 19 80 - - - 34 5 109 - -
Rörelseresultat (EBIT) -470 -250 294 -211 192 -33 -21 -39 -144 104
Resultat efter finansnetto -485 -279 265 -245 178 -76 -51 -84 -183 81
Årets resultat -485 -279 265 -197 93 -76 -97 -84 -183 67
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 156 168 165 160 143 42 195 239 256 252
Omsättningstillgångar 961 1 149 1 980 1 383 992 1 245 1 342 1 033 1 140 1 257
Tillgångar 1 117 1 318 2 145 1 543 1 135 1 287 1 537 1 272 1 395 1 509
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 118 403 682 417 268 175 250 347 431 614
Obeskattade reserver 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 999 915 1 463 1 127 819 1 112 1 286 925 965 895
Skulder och eget kapital 1 117 1 318 2 145 1 543 1 135 1 287 1 537 1 272 1 395 1 509
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 623 600 600 626
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 1 744 1 495 1 728 1 521 1 592 988 1 052 868 1 120
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 578 548 577 502 478 486 510 533 606
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 447 4 835 4 387 4 869 4 175 4 589 4 819 4 238 4 828 5 256
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 490 594 627 696 596 651 688 590 690 751
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 281 290 292 330 289 297 300 309 287 336
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -458 -238 303 -196 210 -5 29 16 -89 156
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,91% 8,39% -9,90% 16,62% -8,34% -5,38% 16,59% -14,48% -8,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -41,99% -18,82% 13,89% -13,61% 17,27% -2,33% -0,91% -2,67% -10,04% 7,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -13,68% -5,22% 6,79% -4,31% 4,69% -0,66% -0,29% -0,82% -2,90% 2,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,74% 67,93% 74,01% 61,82% 72,17% 65,93% 69,01% 71,06% 60,15% 63,64%
Rörelsekapital/omsättning -1,11% 4,92% 11,78% 5,26% 4,14% 2,92% 1,16% 2,62% 3,62% 6,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,56% 30,58% 31,79% 27,03% 26,73% 13,60% 16,27% 27,28% 30,90% 40,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 70,77% 80,66% 97,74% 89,26% 84,86% 89,84% 79,94% 54,49% 75,75% 87,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...