Visa allt om CMX MedTech AB
Visa allt om CMX MedTech AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 687 331 1 960 712 1 938 3 592 4 869 7 279 4 089 5 132
Övrig omsättning - - 56 - - - - - - 7
Rörelseresultat (EBIT) 66 -25 18 -1 -31 -20 -6 65 9 36
Resultat efter finansnetto 66 -26 17 5 -28 -18 0 67 20 40
Årets resultat 49 -14 39 1 -16 -4 -5 -2 13 42
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 96 65 0 46 98 152 208 254 17 22
Omsättningstillgångar 308 252 283 350 309 344 465 463 445 561
Tillgångar 403 318 283 396 407 496 674 717 462 583
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 210 161 176 137 136 152 156 161 163 239
Obeskattade reserver 5 0 12 44 44 56 72 69 2 2
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 99 86 0 62 150 150 180 300 150 150
Kortfristiga skulder 89 71 96 153 77 138 266 187 147 193
Skulder och eget kapital 403 318 283 396 407 496 674 717 462 583
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 74 83 171 137 107 184
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 25 60 35 40 75 50
Löner till övriga anställda 141 0 2 199 45 13 25 50 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 44 0 0 4 1 7 4 5 0 50
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
Omsättning 687 331 2 016 712 1 938 3 592 4 869 7 279 4 089 5 139
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 1 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 1 960 356 969 3 592 4 869 7 279 4 089 5 132
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 5 108 74 114 219 207 100 249
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 86 -14 18 51 22 37 49 78 15 40
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 107,55% -83,11% 175,28% -63,26% -46,05% -26,23% -33,11% 78,01% -20,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,38% -7,86% 6,36% 1,26% -6,14% -3,23% 0,45% 9,90% 6,06% 8,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,61% -7,55% 0,92% 0,70% -1,29% -0,45% 0,06% 0,98% 0,68% 0,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,45% 98,19% 12,24% 64,89% 100,00% 10,86% 10,17% 6,50% 7,17% 9,16%
Rörelsekapital/omsättning 31,88% 54,68% 9,54% 27,67% 11,97% 5,73% 4,09% 3,79% 7,29% 7,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,08% 50,63% 65,50% 42,78% 41,38% 38,97% 31,02% 29,38% 35,59% 41,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 346,07% 354,93% 294,79% 8,50% 237,66% 189,86% 37,59% 58,82% 157,14% 52,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...