Visa allt om Joliark AB
Visa allt om Joliark AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 17 687 16 164 14 568 22 144 19 022 21 945 19 185 12 552 9 620 10 331
Övrig omsättning - 15 174 186 253 613 463 126 151 109
Rörelseresultat (EBIT) 2 506 1 780 95 3 085 127 4 594 2 506 2 731 816 1 298
Resultat efter finansnetto 2 507 1 782 120 3 178 333 4 678 2 505 2 773 925 1 348
Årets resultat 3 342 1 970 127 1 842 231 2 496 1 311 1 492 495 829
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 827 727 902 1 177 1 141 2 774 2 767 2 234 303 2 420
Omsättningstillgångar 6 309 5 871 4 186 6 294 7 557 7 727 4 858 2 636 4 702 4 117
Tillgångar 7 136 6 599 5 089 7 470 8 698 10 502 7 626 4 870 5 006 6 537
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 552 2 310 340 1 967 3 824 5 093 3 198 2 015 650 955
Obeskattade reserver 1 050 2 846 3 625 3 725 3 082 3 120 1 869 1 179 495 266
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 10 55 50
Kortfristiga skulder 2 533 1 442 1 124 1 779 1 791 2 288 2 559 1 666 3 806 5 267
Skulder och eget kapital 7 136 6 599 5 089 7 470 8 698 10 502 7 626 4 870 5 006 6 537
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 2 940 2 554 2 733 1 443
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 8 639 8 096 7 427 10 890 10 126 9 465 5 222 2 904 1 827 2 613
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader 3 626 3 326 2 930 4 549 4 326 3 486 2 991 1 962 1 724 1 487
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 3 700 1 500 600 128 127 800
Omsättning 17 687 16 179 14 742 22 330 19 275 22 558 19 648 12 678 9 771 10 440
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 16 17 17 23 6 19 15 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 931 1 010 857 1 303 827 3 658 1 010 837 802 939
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 657 726 645 927 655 2 204 607 501 534 522
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 602 1 908 369 3 340 357 4 829 2 738 2 867 933 1 430
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,42% 10,96% -34,21% 16,41% -13,32% 14,39% 52,84% 30,48% -6,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,13% 27,00% 2,38% 42,56% 3,83% 44,54% 32,91% 56,96% 18,48% 20,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,17% 11,02% 0,83% 14,36% 1,75% 21,32% 13,08% 22,10% 9,62% 13,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,86% 99,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,35% 27,40% 21,02% 20,39% 30,31% 24,78% 11,98% 7,73% 9,31% -11,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,25% 68,64% 62,24% 63,08% 70,08% 70,39% 60,00% 58,81% 20,10% 17,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 247,69% 407,14% 372,42% 353,79% 421,94% 337,72% 189,84% 158,22% 68,65% 16,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...