Visa allt om Areco Profiles AB
Visa allt om Areco Profiles AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 612 973 493 051 453 396 451 606 498 963 543 535 467 857 505 329 491 617 441 440
Övrig omsättning 751 740 1 762 409 1 118 724 676 519 777 543
Rörelseresultat (EBIT) 52 936 13 598 31 854 15 893 37 093 53 996 25 497 39 970 53 272 67 790
Resultat efter finansnetto 46 569 22 884 21 642 260 25 981 46 989 16 638 25 478 44 192 63 057
Årets resultat 10 419 7 511 4 876 6 222 204 3 010 161 641 315 421
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 924 55 265 57 299 60 080 19 007 13 305 17 457 20 835 23 450 28 101
Omsättningstillgångar 394 557 394 013 274 428 334 609 411 414 317 958 218 826 311 842 268 104 169 168
Tillgångar 447 481 449 279 331 727 394 689 430 421 331 263 236 283 332 677 291 553 197 269
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 39 381 28 962 21 451 16 575 10 352 10 148 7 138 6 977 6 336 6 021
Obeskattade reserver 30 025 26 437 23 671 18 318 8 712 9 658 12 786 14 391 14 802 14 048
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 215 205 206 000 196 500 196 500 188 000 162 000 144 000 180 193 168 894 16 717
Kortfristiga skulder 162 870 187 879 90 105 163 296 223 356 149 457 72 359 131 116 101 522 160 483
Skulder och eget kapital 447 481 449 279 331 727 394 689 430 421 331 263 236 283 332 677 291 553 197 269
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 1 188 1 091 1 122 1 126 1 027 879 862 840 840 618
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 19 231 14 248 12 850 13 422 10 661 9 875 8 087 7 873 7 626 7 938
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 9 146 7 281 6 615 7 292 5 444 4 768 3 995 4 143 3 890 3 736
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 613 724 493 791 455 158 452 015 500 081 544 259 468 533 505 848 492 394 441 983
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 43 33 31 33 29 26 27 27 26 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 14 255 14 941 14 626 13 685 17 206 20 905 17 328 18 716 18 908 15 766
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 700 712 680 685 632 608 490 486 487 444
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 64 591 23 187 41 157 24 256 42 502 59 234 30 587 44 798 58 220 72 506
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,32% 8,75% 0,40% -9,49% -8,20% 16,18% -7,42% 2,79% 11,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,50% 8,10% 11,64% 6,90% 10,82% 16,77% 11,43% 12,40% 18,60% 35,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,86% 7,39% 8,52% 6,03% 9,33% 10,22% 5,77% 8,16% 11,03% 15,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,64% 16,23% 19,81% 15,26% 18,49% 18,51% 14,26% 16,81% 21,56% 25,39%
Rörelsekapital/omsättning 37,80% 41,81% 40,65% 37,93% 37,69% 31,00% 31,31% 35,76% 33,88% 1,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,03% 11,04% 12,03% 7,62% 3,90% 5,21% 7,01% 5,21% 5,83% 8,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 83,43% 71,96% 115,81% 55,55% 68,52% 75,50% 81,96% 54,20% 81,39% 41,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...