Visa allt om Jan-Erik Mattsson Bygg Aktiebolag
Visa allt om Jan-Erik Mattsson Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 071 1 328 1 663 1 087 2 163 1 694 1 391 1 444 1 978 1 784
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 68 191 88 -268 277 285 49 29 28 -15
Resultat efter finansnetto 68 190 85 -269 276 284 49 25 24 -19
Årets resultat 39 186 85 -282 203 262 49 25 24 -19
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 0 6 18 24 4 63 80 102 104
Omsättningstillgångar 381 500 467 369 828 637 312 343 343 382
Tillgångar 422 500 473 387 851 641 374 423 444 486
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 139 286 185 100 320 362 150 125 182 158
Obeskattade reserver 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 146 85 141 127 213 19 32 9 51 66
Kortfristiga skulder 118 129 147 160 319 260 194 288 211 262
Skulder och eget kapital 422 500 473 387 851 641 374 423 444 486
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 14 173 173 158 173 173 207 240 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 381 336 289 350 339 333 336 322 301
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 121 184 238 265 273 301 319 298 253
Utdelning till aktieägare 39 186 0 0 219 67 0 0 0 0
Omsättning 1 071 1 328 1 663 1 087 2 163 1 694 1 391 1 444 1 978 1 784
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 - - - - 0 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 357 - - - - - 464 481 659 595
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 183 - - - - - 269 288 288 265
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 78 197 100 -262 287 303 67 51 50 3
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -19,35% -20,14% 52,99% -49,75% 27,69% 21,78% -3,67% -27,00% 10,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,11% 38,20% 18,60% -69,25% 32,55% 44,46% 13,37% 6,86% 6,53% -2,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,35% 14,38% 5,29% -24,66% 12,81% 16,82% 3,59% 2,01% 1,47% -0,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,35% 74,77% 64,04% 57,13% 62,88% 78,57% 77,86% 79,99% 62,74% 60,82%
Rörelsekapital/omsättning 24,56% 27,94% 19,24% 19,23% 23,53% 22,26% 8,48% 3,81% 6,67% 6,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,45% 57,20% 39,11% 25,84% 37,60% 56,47% 40,11% 29,55% 40,99% 32,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 322,88% 387,60% 282,99% 193,12% 259,56% 245,00% 160,82% 119,10% 162,56% 145,80%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...