Visa allt om Mäklarhuset i Kiruna Aktiebolag
Visa allt om Mäklarhuset i Kiruna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 537 6 223 7 311 6 242 5 616 5 147 3 017 2 646 2 682 2 176
Övrig omsättning 165 28 20 4 94 103 - - - 3
Rörelseresultat (EBIT) 867 1 405 2 125 1 693 1 414 2 237 467 209 518 190
Resultat efter finansnetto 1 194 1 785 2 215 1 912 1 472 2 242 475 273 616 558
Årets resultat 686 1 017 1 277 1 037 1 099 1 597 391 278 467 596
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 218 2 740 2 359 2 503 2 207 1 600 1 341 986 799 218
Omsättningstillgångar 2 111 5 600 5 241 3 532 2 565 3 591 1 037 1 423 1 830 1 706
Tillgångar 8 329 8 340 7 601 6 035 4 772 5 191 2 378 2 409 2 630 1 924
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 438 5 752 5 036 4 159 3 521 2 813 1 466 1 225 1 227 960
Obeskattade reserver 1 867 1 567 1 101 540 50 74 0 62 154 170
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 024 1 021 1 464 1 336 1 199 2 304 912 1 121 1 249 794
Skulder och eget kapital 8 329 8 340 7 601 6 035 4 772 5 191 2 378 2 409 2 630 1 924
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 560 550 440 433 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 799 1 788 2 160 1 821 1 086 598 296 289 246 275
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 852 832 941 774 676 502 402 370 274 253
Utdelning till aktieägare 0 300 0 0 0 0 0 0 0 200
Omsättning 5 702 6 251 7 331 6 246 5 710 5 250 3 017 2 646 2 682 2 179
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 4 4 4 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 384 2 074 1 828 1 561 1 404 1 716 1 509 1 323 1 341 1 088
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 634 822 771 645 578 538 588 567 473 472
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 970 1 498 2 159 1 720 1 447 2 279 558 302 611 272
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,02% -14,88% 17,13% 11,15% 9,11% 70,60% 14,02% -1,34% 23,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,54% 21,46% 29,31% 31,78% 30,85% 43,19% 20,19% 11,50% 23,65% 29,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,87% 28,76% 30,47% 30,73% 26,21% 43,56% 15,91% 10,47% 23,19% 26,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,63% 73,58% 51,66% 35,18% 24,32% 25,00% 4,14% 11,41% 21,66% 41,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,77% 83,62% 77,55% 75,51% 74,56% 55,24% 61,65% 52,70% 50,87% 56,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 206,15% 548,48% 357,99% 264,37% 213,93% 155,86% 113,71% 126,94% 146,52% 214,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...