Visa allt om Möbelmästare Christer Lundén Aktiebolag
Visa allt om Möbelmästare Christer Lundén Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 332 285 349 372 502 459 551 691 860 1 342
Övrig omsättning 63 - - 28 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 123 34 79 115 79 65 101 169 -102 315
Resultat efter finansnetto 123 34 91 138 43 75 104 299 -238 347
Årets resultat 72 27 71 109 21 55 126 275 -165 276
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 38 49 240 253 759 1 002 1 036 399 636
Omsättningstillgångar 1 270 1 444 1 580 1 493 1 500 1 090 985 1 007 1 400 1 591
Tillgångar 1 270 1 482 1 630 1 732 1 753 1 848 1 987 2 043 1 799 2 227
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 169 1 397 1 520 1 599 1 630 1 734 1 804 1 798 1 523 1 868
Obeskattade reserver 30 0 0 0 0 0 0 67 112 192
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 71 85 109 133 123 114 183 178 165 167
Skulder och eget kapital 1 270 1 482 1 630 1 732 1 753 1 848 1 987 2 043 1 799 2 227
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 50 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - - 0 20 15 30 30 10 20
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - - 0 2 11 20 35 143 186
Utdelning till aktieägare 300 300 150 150 140 125 125 120 0 180
Omsättning 395 285 349 400 502 459 551 691 860 1 342
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 332 285 - 372 502 459 551 691 860 1 342
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 22 26 51 118 463 509
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 123 45 94 134 105 100 135 215 -41 396
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,49% -18,34% -6,18% -25,90% 9,37% -16,70% -20,26% -19,65% -35,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,69% 2,29% 5,58% 7,97% 5,25% 4,06% 5,23% 14,64% -3,45% 15,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 37,05% 11,93% 26,07% 37,10% 18,33% 16,34% 18,87% 43,27% -7,21% 26,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,92% 77,19% 88,83% 82,26% 73,11% 80,83% 63,16% 82,34% 89,30% 85,69%
Rörelsekapital/omsättning 361,14% 476,84% 421,49% 365,59% 274,30% 212,64% 145,55% 119,97% 143,60% 106,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,89% 94,26% 93,25% 92,32% 92,98% 93,83% 90,79% 90,42% 89,14% 90,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 554,93% 1 524,71% 1 318,35% 1 006,77% 1 104,07% 807,89% 437,70% 488,76% 756,36% 813,77%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...