Visa allt om Rudhäll Industri AB
Visa allt om Rudhäll Industri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 105 875 106 730 106 954 125 843 154 064 184 807 164 136 89 306 106 305 100 959
Övrig omsättning 69 192 312 1 661 2 723 212 12 89 626 263
Rörelseresultat (EBIT) 6 117 7 419 9 480 11 396 12 921 22 486 21 289 2 655 7 965 7 703
Resultat efter finansnetto 8 484 6 988 8 659 10 342 11 332 19 618 20 712 1 471 5 940 6 275
Årets resultat 9 438 2 140 1 821 6 418 5 938 10 028 10 387 6 3 325 4 083
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 984 24 786 25 577 26 414 37 179 36 350 24 768 27 348 23 148 23 568
Omsättningstillgångar 46 573 62 006 63 972 54 855 66 386 70 223 60 754 41 646 41 662 36 100
Tillgångar 70 556 86 792 89 549 81 269 103 565 106 573 85 521 68 995 64 810 59 668
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 372 22 035 25 125 22 987 21 569 20 632 20 603 10 217 10 211 6 885
Obeskattade reserver 16 196 18 407 17 699 19 112 22 600 20 110 15 215 11 253 10 033 9 255
Avsättningar (tkr) 433 374 312 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 800 8 800 11 752 14 612 28 005 24 513 19 539 23 762 26 446 23 668
Kortfristiga skulder 16 756 37 176 34 661 24 558 31 392 41 319 30 164 23 764 18 120 19 859
Skulder och eget kapital 70 556 86 792 89 549 81 269 103 565 106 573 85 521 68 995 64 810 59 668
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 968 554 - 530 845 825 816 771 759 1 432
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 257 8 330 9 348 9 974 16 314 14 493 12 942 10 012 12 949 11 764
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 4 384 3 497 2 818 4 260 7 381 6 700 5 941 5 209 5 700 5 645
Utdelning till aktieägare 6 600 2 100 0 0 5 000 5 000 10 000 0 0 0
Omsättning 105 944 106 922 107 266 127 504 156 787 185 019 164 148 89 395 106 931 101 222
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 15 19 19 40 37 36 34 43 36
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 563 7 115 5 629 6 623 3 852 4 995 4 559 2 627 2 472 2 804
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 916 851 666 786 663 617 564 515 458 535
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 082 8 432 10 719 13 130 16 310 25 557 24 930 5 487 10 799 10 572
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,80% -0,21% -15,01% -18,32% -16,64% 12,59% 83,79% -15,99% 5,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,47% 8,63% 11,54% 14,33% 12,59% 19,84% 25,40% 4,03% 12,69% 13,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,31% 7,02% 9,66% 9,26% 8,46% 11,44% 13,24% 3,12% 7,74% 7,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,84% 28,49% 28,01% 33,20% 40,29% 31,57% 33,39% 43,15% 36,94% 42,89%
Rörelsekapital/omsättning 28,16% 23,26% 27,41% 24,08% 22,71% 15,64% 18,64% 20,02% 22,15% 16,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,53% 41,93% 43,47% 46,63% 36,91% 33,27% 37,20% 26,83% 26,90% 22,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 174,62% 111,30% 115,54% 131,64% 120,73% 94,07% 127,38% 106,67% 117,84% 102,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...