Visa allt om Uppdraget i Göteborg Aktiebolag
Visa allt om Uppdraget i Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 40 680 38 444 33 901 32 979 32 340 33 764 31 139 28 974 35 492 34 102
Övrig omsättning 403 417 - - 19 9 277 17 24 29
Rörelseresultat (EBIT) 3 979 1 815 615 500 464 149 321 -170 135 1 586
Resultat efter finansnetto 3 899 1 799 602 502 483 191 120 -339 -5 1 429
Årets resultat 1 856 1 106 477 506 226 104 264 -291 -20 1 014
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 149 3 432 324 403 428 510 923 4 706 5 050 4 987
Omsättningstillgångar 8 492 7 320 5 293 5 870 5 811 5 841 5 805 4 433 5 066 5 732
Tillgångar 13 641 10 753 5 617 6 272 6 239 6 352 6 728 9 139 10 116 10 720
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 766 2 009 1 053 2 468 2 162 2 297 2 293 2 030 2 320 3 150
Obeskattade reserver 1 871 357 0 17 172 41 0 145 193 193
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 648 2 727 0 0 0 0 46 3 847 3 712 3 349
Kortfristiga skulder 7 356 5 658 4 563 3 787 3 905 4 013 4 387 3 117 3 890 4 027
Skulder och eget kapital 13 641 10 753 5 617 6 272 6 239 6 352 6 728 9 139 10 116 10 720
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 622 611 594 518
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 7 974 6 228 5 364 5 524 5 982 5 445 4 249 4 310 2 854
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 994 2 277 1 869 1 619 1 843 1 877 1 508 1 810 1 307
Utdelning till aktieägare 1 100 1 100 150 300 200 89 100 0 0 810
Omsättning 41 083 38 861 33 901 32 979 32 359 33 773 31 416 28 991 35 516 34 131
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 27 27 20 20 17 19 19 17 18 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 507 1 424 1 695 1 649 1 902 1 777 1 639 1 704 1 972 2 842
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 472 408 427 364 427 413 419 433 420 443
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 220 2 767 761 653 647 484 760 226 504 2 001
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,82% 13,40% 2,80% 1,98% -4,22% 8,43% 7,47% -18,36% 4,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,34% 17,17% 11,00% 8,07% 7,76% 3,29% 4,96% -1,40% 2,24% 15,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,84% 4,80% 1,82% 1,53% 1,50% 0,62% 1,07% -0,44% 0,64% 4,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 38,43% 41,38% 43,02% 35,55% 30,97%
Rörelsekapital/omsättning 2,79% 4,32% 2,15% 6,32% 5,89% 5,41% 4,55% 4,54% 3,31% 5,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,98% 21,27% 18,75% 39,56% 36,68% 36,64% 34,08% 23,38% 24,31% 30,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,44% 129,37% 116,00% 155,00% 148,81% 145,55% 132,32% 142,22% 130,23% 142,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...