Visa allt om Stockholm Research Unit Aktiebolag
Visa allt om Stockholm Research Unit Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 494 1 856 2 445 1 899 3 707 3 646 3 659 3 722 3 281 2 838
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 35 172 400 318 392 400 256 336 134 141
Resultat efter finansnetto 40 175 404 320 430 390 302 375 143 132
Årets resultat 111 209 358 203 309 219 210 211 55 46
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 218 218 218 218 445 426 333 411 376 275
Omsättningstillgångar 1 000 1 840 1 726 1 719 2 066 1 639 1 735 1 559 1 309 1 388
Tillgångar 1 218 2 058 1 944 1 937 2 511 2 064 2 067 1 970 1 685 1 662
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 724 913 1 004 946 1 043 1 034 1 015 955 865 900
Obeskattade reserver 358 466 566 626 579 567 494 487 402 366
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 136 679 373 365 889 463 559 528 419 397
Skulder och eget kapital 1 218 2 058 1 944 1 937 2 511 2 064 2 067 1 970 1 685 1 662
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 872 900 768 772 574
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 558 549 533 1 267 338 550 547 603 550
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 267 285 277 498 501 626 580 599 463
Utdelning till aktieägare 300 300 300 300 300 300 200 150 120 90
Omsättning 1 494 1 856 2 445 1 899 3 707 3 646 3 659 3 722 3 281 2 838
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 494 1 856 2 445 1 899 1 854 1 823 1 830 1 861 1 641 946
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 862 863 853 827 895 870 1 047 956 969 554
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 35 172 400 327 404 415 272 355 163 161
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -19,50% -24,09% 28,75% -48,77% 1,67% -0,36% -1,69% 13,44% 15,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,37% 8,65% 20,78% 16,62% 17,12% 19,38% 14,66% 19,14% 11,16% 8,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,74% 9,59% 16,52% 16,96% 11,60% 10,97% 8,28% 10,13% 5,73% 5,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,27% 82,49% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 57,83% 62,55% 55,34% 71,30% 31,75% 32,25% 32,14% 27,70% 27,13% 34,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,37% 62,03% 74,36% 74,05% 58,53% 70,34% 66,72% 66,70% 68,51% 70,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 735,29% 270,99% 462,73% 470,96% 232,40% 354,00% 310,38% 295,27% 312,41% 349,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...