Visa allt om Saab Dynamics Aktiebolag
Visa allt om Saab Dynamics Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 3 310 045 3 003 456 2 359 220 1 990 034 2 538 404 3 641 158 3 323 069 3 672 311 3 270 290 3 058 600
Övrig omsättning 1 728 - - 12 490 930 2 002 - - - 10 907
Rörelseresultat (EBIT) 393 733 301 271 207 204 96 670 202 860 529 412 107 804 577 349 224 965 178 923
Resultat efter finansnetto 374 733 298 382 178 482 58 332 193 502 514 519 137 335 604 144 195 621 90 664
Årets resultat 4 913 43 148 25 927 28 445 152 632 365 377 113 232 462 303 143 340 61 406
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 735 338 658 825 652 660 474 108 464 767 483 225 490 524 445 345 553 497 515 465
Omsättningstillgångar 2 917 340 2 029 429 1 911 455 1 479 602 1 852 347 2 098 246 2 070 395 1 751 540 1 567 836 1 735 487
Tillgångar 3 652 678 2 688 254 2 564 115 1 953 710 2 317 114 2 581 471 2 560 919 2 196 885 2 121 333 2 250 952
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 381 050 376 136 332 989 307 062 278 617 206 948 216 851 299 219 196 277 347 419
Obeskattade reserver 41 484 37 084 31 709 29 259 28 059 26 959 29 559 32 959 36 159 36 759
Avsättningar (tkr) 199 767 121 430 147 786 232 587 220 705 265 500 249 658 176 800 235 983 107 114
Långfristiga skulder 73 198 323 448 573 698 823 0 708 596
Kortfristiga skulder 3 030 304 2 153 406 2 051 308 1 384 354 1 789 160 2 081 366 2 064 028 1 687 907 1 652 206 1 759 064
Skulder och eget kapital 3 652 678 2 688 254 2 564 115 1 953 710 2 317 114 2 581 471 2 560 919 2 196 885 2 121 333 2 250 952
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 4 352 3 656 2 870 2 785 2 546 2 537 2 655 2 274 1 991 1 703
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 598 524 558 634 497 730 479 277 504 586 510 243 487 638 447 803 506 424 511 875
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 3 202 - - -
Sociala kostnader 299 059 277 498 252 235 242 626 240 373 246 896 344 383 224 292 222 808 370 057
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 311 773 3 003 456 2 359 220 2 002 524 2 539 334 3 643 160 3 323 069 3 672 311 3 270 290 3 069 507
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 060 991 947 853 995 1 011 925 945 1 006 1 010
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 123 3 031 2 491 2 333 2 551 3 602 3 593 3 886 3 251 3 028
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 851 847 795 850 751 751 902 714 727 875
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 411 256 316 168 222 261 111 680 218 551 544 671 123 440 594 229 245 868 200 690
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,21% 27,31% 18,55% -21,60% -30,29% 9,57% -9,51% 12,29% 6,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,18% 12,29% 8,26% 5,01% 9,52% 20,57% 5,88% 28,73% 10,68% 8,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,33% 11,00% 8,98% 4,92% 8,69% 14,58% 4,53% 17,19% 6,93% 5,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,41% 31,54% 34,24% 35,58% 34,42% 31,97% 25,60% 27,51% 21,18% 23,85%
Rörelsekapital/omsättning -3,41% -4,13% -5,93% 4,79% 2,49% 0,46% 0,19% 1,73% -2,58% -0,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,32% 15,07% 13,95% 16,89% 12,97% 8,79% 9,32% 14,73% 10,51% 16,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 62,41% 69,28% 62,89% 75,57% 83,51% 75,36% 79,72% 83,49% 68,09% 83,52%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...