Visa allt om Welander & Hultberg Byggnads Aktiebolag
Visa allt om Welander & Hultberg Byggnads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 11 946 8 057 11 532 11 311 9 941 19 692 14 077 11 586 5 446 6 406
Övrig omsättning 87 532 4 - - 62 65 44 - -
Rörelseresultat (EBIT) 15 -1 866 -295 -437 616 551 263 242 121 368
Resultat efter finansnetto 5 -1 879 331 -479 614 548 258 240 118 361
Årets resultat 5 -1 879 367 29 354 259 145 90 25 191
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 690 719 1 977 2 127 965 840 687 636 196 203
Omsättningstillgångar 1 300 2 392 3 497 1 390 1 833 2 722 3 430 1 717 2 509 2 574
Tillgångar 1 990 3 111 5 474 3 517 2 798 3 561 4 118 2 353 2 705 2 777
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -958 -963 916 549 770 656 597 572 683 758
Obeskattade reserver 0 0 0 36 585 487 327 327 247 197
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 802 72 770 830 0 0 17 33 48 63
Kortfristiga skulder 2 146 4 002 3 788 2 102 1 443 2 419 3 176 1 421 1 728 1 759
Skulder och eget kapital 1 990 3 111 5 474 3 517 2 798 3 561 4 118 2 353 2 705 2 777
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 715 662 742 677 472
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 321 2 902 1 761 2 514 2 230 1 480 1 104 906 381 646
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 943 1 010 559 686 1 048 934 591 592 379 388
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 250 240 200 120 200 100
Omsättning 12 033 8 589 11 536 11 311 9 941 19 754 14 142 11 630 5 446 6 406
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 6 6 6 6 6 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 493 1 007 1 922 1 885 1 657 3 282 2 346 1 931 1 089 1 281
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 412 502 408 563 594 555 419 395 305 324
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 44 -1 783 -218 -365 675 610 286 261 129 378
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 48,27% -30,13% 1,95% 13,78% -49,52% 39,89% 21,50% 112,74% -14,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,75% -59,98% 6,83% -12,43% 22,02% 15,47% 6,39% 10,41% 4,58% 13,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,13% -23,16% 3,24% -3,86% 6,20% 2,80% 1,87% 2,11% 2,28% 5,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,63% -16,66% 28,19% 35,61% 53,15% 24,63% 25,40% 29,36% 43,08% 42,55%
Rörelsekapital/omsättning -7,08% -19,98% -2,52% -6,29% 3,92% 1,54% 1,80% 2,55% 14,34% 12,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -48,14% -30,95% 16,73% 16,36% 42,93% 28,50% 20,35% 34,32% 31,82% 32,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 60,58% 59,77% 91,74% 63,04% 127,03% 112,53% 83,25% 111,05% 56,13% 146,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...