Visa allt om Smidmekgruppen i Reftele AB
Visa allt om Smidmekgruppen i Reftele AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 72 855 70 842 72 143 61 002 66 719 66 577 68 705 55 483 47 199 72 312
Övrig omsättning 181 305 263 568 378 600 272 262 411 221
Rörelseresultat (EBIT) 6 040 5 043 4 680 3 271 5 674 4 859 4 362 3 518 738 5 311
Resultat efter finansnetto 5 695 3 570 4 492 2 893 5 153 4 003 3 953 3 030 365 13 108
Årets resultat 4 389 2 407 3 387 2 126 3 959 2 911 2 867 2 216 246 11 741
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 085 25 850 19 401 20 856 22 715 23 302 22 646 16 671 17 661 16 826
Omsättningstillgångar 33 197 31 334 29 804 27 871 25 524 26 822 28 681 27 976 24 446 29 813
Tillgångar 57 282 57 184 49 205 48 727 48 239 50 124 51 328 44 647 42 107 46 640
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 24 342 22 945 23 525 23 148 23 936 21 969 20 728 17 863 15 676 18 825
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 349 2 207 1 941 1 766 1 876 1 831 2 062 1 918 1 729 1 889
Långfristiga skulder 12 941 11 847 6 995 2 375 2 875 4 107 5 895 7 683 4 587 4 700
Kortfristiga skulder 17 649 20 185 16 744 21 438 19 551 22 217 22 642 17 184 20 114 21 226
Skulder och eget kapital 57 282 57 184 49 205 48 727 48 239 50 124 51 328 44 647 42 107 46 640
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 1 067 1 012 1 226
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 11 631 11 029 10 660 10 239 10 197 8 693 7 989 9 761
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 4 480 4 367 4 123 3 979 3 928 3 612 3 454 4 221
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 73 036 71 147 72 406 61 570 67 097 67 177 68 977 55 745 47 610 72 533
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 30 31 31 30 29 29 31 29 30 43
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 429 2 285 2 327 2 033 2 301 2 296 2 216 1 913 1 573 1 682
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 539 537 521 514 511 491 457 462 414 357
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 997 7 759 7 314 6 112 8 231 7 167 6 232 5 264 2 353 7 561
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,84% -1,80% 18,26% -8,57% 0,21% -3,10% 23,83% 17,55% -34,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,72% 9,04% 9,74% 6,79% 11,86% 9,75% 8,90% 7,96% 1,90% 30,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,43% 7,30% 6,64% 5,43% 8,57% 7,34% 6,65% 6,41% 1,69% 19,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,71% 50,61% 49,04% 50,73% 50,58% 48,58% 48,68% 48,88% 50,72% 43,07%
Rörelsekapital/omsättning 21,34% 15,74% 18,10% 10,55% 8,95% 6,92% 8,79% 19,45% 9,18% 11,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,50% 40,12% 47,81% 47,51% 49,62% 43,83% 40,38% 40,01% 37,23% 40,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 79,84% 66,75% 61,66% 43,36% 45,10% 37,50% 40,49% 53,43% 37,41% 47,66%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -54 -86 -90 -91 -69 -85 -74 -566 -45 -133
Resultat efter finansnetto 1 809 1 664 2 910 2 909 1 931 -85 1 093 1 630 -45 16 767
Årets resultat 1 867 1 760 3 007 3 583 1 991 35 1 093 1 772 -22 15 971
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 465 25 473 26 723 26 223 26 223 26 223 25 973 25 973 25 973 25 473
Omsättningstillgångar 27 35 24 25 38 21 1 152 239 532 3 079
Tillgångar 24 492 25 508 26 747 26 248 26 262 26 244 27 125 26 212 26 505 28 552
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 727 21 860 23 099 23 092 22 510 22 519 24 484 23 391 21 213 24 735
Obeskattade reserver 256 256 256 256 1 099 1 159 1 159 1 159 1 159 1 184
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 508 3 392 3 391 2 900 2 653 2 566 1 482 1 662 4 132 2 633
Skulder och eget kapital 24 492 25 508 26 747 26 248 26 262 26 244 27 125 26 212 26 505 28 552
Löner & utdelning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Utdelning till aktieägare 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 2 000 0 0 3 500
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -54 -86 -90 -91 -69 -85 -74 -566 -45 -133
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,44% 86,48% 87,11% 88,74% 88,98% 89,06% 93,41% 92,50% 83,26% 89,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 0,77% 1,03% 0,71% 0,86% 1,43% 0,82% 77,73% 14,38% 12,88% 116,94%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...