Visa allt om Aktiebolaget Propellertrim Södermalm
Visa allt om Aktiebolaget Propellertrim Södermalm

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 030 6 195 6 848 6 243 5 969 7 067 7 010 6 991 7 578 6 461
Övrig omsättning 21 - - - - - 10 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -152 255 168 26 93 1 016 956 1 281 977 1 028
Resultat efter finansnetto -152 256 175 67 106 1 008 907 1 242 936 989
Årets resultat 57 331 244 187 76 616 538 716 563 562
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 71 119 167 221 165 127 182 106 423 476
Omsättningstillgångar 5 710 5 596 5 809 5 593 5 566 6 022 5 324 5 000 3 963 3 076
Tillgångar 5 781 5 715 5 976 5 814 5 732 6 149 5 505 5 106 4 386 3 552
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 082 4 125 3 893 3 750 3 663 4 112 3 496 3 258 2 742 2 179
Obeskattade reserver 719 946 1 126 1 275 1 455 1 462 1 301 1 134 874 731
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 982 646 958 790 615 576 709 715 771 643
Skulder och eget kapital 5 781 5 715 5 976 5 814 5 732 6 149 5 505 5 106 4 386 3 552
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 685 741 743 726 616
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 634 1 655 1 876 1 837 1 076 1 191 1 119 1 161 953
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 522 537 613 589 598 670 601 671 579
Utdelning till aktieägare 0 100 100 100 100 0 0 300 200 0
Omsättning 6 051 6 195 6 848 6 243 5 969 7 067 7 020 6 991 7 578 6 461
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 6 6 6 6 6 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 005 1 239 1 141 1 041 995 1 178 1 168 1 165 1 516 1 292
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 387 438 372 420 410 402 450 421 522 448
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -104 303 243 100 145 1 071 1 014 1 328 1 051 1 122
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,66% -9,54% 9,69% 4,59% -15,54% 0,81% 0,27% -7,75% 17,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,63% 4,50% 2,95% 1,15% 1,85% 17,08% 17,51% 25,26% 22,64% 29,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,52% 4,15% 2,57% 1,07% 1,78% 14,86% 13,75% 18,45% 13,10% 16,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,29% 63,42% 57,54% 60,39% 66,71% 65,71% 69,22% 71,39% 62,50% 69,59%
Rörelsekapital/omsättning 78,41% 79,90% 70,84% 76,93% 82,95% 77,06% 65,83% 61,29% 42,12% 37,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,31% 85,09% 79,84% 81,60% 82,61% 84,40% 80,92% 80,18% 76,86% 76,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 144,20% 267,96% 204,18% 239,24% 348,62% 448,78% 276,02% 288,11% 119,33% 73,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...