Visa allt om SEKAB BioFuels & Chemicals AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 791 948 818 712 726 352 733 720 582 045 673 890 845 694 816 505 839 345 1 420 258
Övrig omsättning 1 827 562 2 410 4 235 398 172 2 880 3 236 7 946 5 911
Rörelseresultat (EBIT) 29 885 44 094 64 924 52 597 -8 989 17 987 60 637 37 308 30 163 56 314
Resultat efter finansnetto 24 363 40 700 60 448 48 119 -14 122 9 564 99 306 18 514 12 059 25 462
Årets resultat -604 -524 29 323 37 416 -11 155 7 308 65 941 18 514 12 059 25 449
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 250 323 215 492 201 677 202 709 183 902 157 056 82 687 636 990 604 167 277 857
Omsättningstillgångar 211 266 263 902 233 845 229 545 188 602 241 756 537 952 192 582 211 165 568 369
Tillgångar 461 590 479 394 435 522 432 253 372 504 398 812 620 639 829 572 815 332 846 226
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 384 238 384 842 385 365 356 043 318 626 329 781 322 473 235 178 216 664 204 606
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 509 0 0 0 0 0 0 0 3 361 0
Långfristiga skulder 1 485 2 660 3 836 5 011 6 186 7 361 8 537 506 040 532 708 534 215
Kortfristiga skulder 73 357 91 891 46 320 71 200 47 691 61 669 289 630 88 354 62 599 107 405
Skulder och eget kapital 461 590 479 394 435 522 432 253 372 504 398 812 620 639 829 572 815 332 846 226
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 4 237 2 122 1 845 1 547 1 459 2 033 1 586 1 735 1 614 1 488
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - 121 - - - -
Löner till övriga anställda 35 324 34 747 35 233 34 175 35 666 33 826 34 536 34 048 34 301 33 639
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 20 003 18 746 17 774 17 855 17 721 17 087 16 344 20 011 16 417 15 827
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 793 775 819 274 728 762 737 955 582 443 674 062 848 574 819 741 847 291 1 426 169
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 63 61 61 65 70 68 68 71 71 74
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 12 571 13 422 11 907 11 288 8 315 9 910 12 437 11 500 11 822 19 193
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 980 952 906 852 803 817 808 819 766 716
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 42 293 54 657 74 256 61 333 -664 24 733 71 798 48 048 40 396 66 272
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,27% 12,72% -1,00% 26,06% -13,63% -20,32% 3,57% -2,72% -40,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,76% 9,77% 15,22% 12,47% -2,15% 4,57% 19,77% 4,91% 4,41% 6,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,94% 5,72% 9,13% 7,35% -1,38% 2,71% 14,51% 4,99% 4,28% 4,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,56% 29,25% 26,61% 28,20% 28,98% 25,85% 26,58% 26,04% 26,23% 18,89%
Rörelsekapital/omsättning 17,41% 21,01% 25,82% 21,58% 24,21% 26,72% 29,36% 12,77% 17,70% 32,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,24% 80,28% 88,48% 82,37% 85,54% 82,69% 51,96% 28,35% 26,57% 24,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 147,57% 129,01% 205,67% 185,27% 186,06% 155,06% 143,32% 98,29% 144,33% 386,04%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!