Visa allt om Edet Rör Aktiebolag
Visa allt om Edet Rör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 7 953 6 172 5 747 6 179 7 345 7 537 6 960 6 397 5 894 8 448
Övrig omsättning 14 - - 3 1 4 - 1 7 9
Rörelseresultat (EBIT) 425 86 -9 791 64 261 -9 11 -38 401
Resultat efter finansnetto 430 85 -9 788 40 257 -22 -3 -53 397
Årets resultat 338 72 -2 472 26 183 0 0 0 211
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 104 169 217 117 115 39 48 58 64
Omsättningstillgångar 3 253 2 377 2 267 2 387 2 013 2 591 2 161 2 404 2 102 2 219
Tillgångar 3 311 2 481 2 436 2 604 2 130 2 706 2 200 2 452 2 160 2 283
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 261 924 852 1 114 642 616 433 432 432 504
Obeskattade reserver 225 230 239 246 99 96 88 112 118 174
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 146 150 150 150 150
Kortfristiga skulder 1 825 1 328 1 346 1 244 1 389 1 848 1 529 1 758 1 460 1 455
Skulder och eget kapital 3 311 2 481 2 436 2 604 2 130 2 706 2 200 2 452 2 160 2 283
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 1 093 1 070 999 997 1 124
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 2 466 2 115 2 077 1 566 2 059 843 781 646 506 434
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 694 490 483 291 549 584 604 604 582 590
Utdelning till aktieägare 900 0 0 260 0 0 0 0 0 73
Omsättning 7 967 6 172 5 747 6 182 7 346 7 541 6 960 6 398 5 901 8 457
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 6 7 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 136 882 821 1 030 1 049 1 256 1 160 1 066 982 1 408
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 456 374 368 313 376 425 411 376 349 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 471 150 55 841 98 293 11 30 -22 416
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 28,86% 7,40% -6,99% -15,87% -2,55% 8,29% 8,80% 8,53% -30,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,99% 3,47% -0,33% 30,38% 3,15% 9,68% -0,09% 0,82% -1,62% 17,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,41% 1,39% -0,14% 12,80% 0,91% 3,48% -0,03% 0,31% -0,59% 4,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,83% 100,00% 56,20% 52,48% 44,26% 46,01% 45,16% 47,18% 46,45% 39,45%
Rörelsekapital/omsättning 17,96% 17,00% 16,03% 18,50% 8,50% 9,86% 9,08% 10,10% 10,89% 9,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,39% 44,47% 42,63% 49,74% 33,57% 25,38% 22,63% 20,91% 23,93% 27,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 133,15% 107,98% 93,16% 101,45% 48,52% 71,86% 51,67% 58,36% 46,78% 57,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...