Visa allt om Jarnvik Läkarmottagning AB
Visa allt om Jarnvik Läkarmottagning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 016 1 053 1 061 1 134 1 170 1 343 2 102 2 304 2 652 2 436
Övrig omsättning - - - 30 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 508 414 596 552 444 128 1 267 743 58 853
Resultat efter finansnetto 510 415 599 558 445 129 1 273 733 86 902
Årets resultat 473 311 354 284 213 65 694 444 51 1 499
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 89 159 228 302 30 40 50 52 145
Omsättningstillgångar 3 086 2 642 2 228 1 856 1 428 1 685 1 722 1 065 793 3 726
Tillgångar 3 106 2 731 2 387 2 084 1 729 1 715 1 762 1 115 844 3 871
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 099 1 676 1 415 1 161 927 914 850 615 171 2 336
Obeskattade reserver 795 900 891 754 592 450 420 100 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 212 155 81 169 211 351 493 399 673 1 534
Skulder och eget kapital 3 106 2 731 2 387 2 084 1 729 1 715 1 762 1 115 844 3 871
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 122 112 0 252 571 334
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 155 240 10 161 84 419 177 486 571 349
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 27 30 6 25 27 219 136 303 502 369
Utdelning till aktieägare 50 0 50 100 25 200 0 260 0 2 216
Omsättning 1 016 1 053 1 061 1 164 1 170 1 343 2 102 2 304 2 652 2 436
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 508 527 531 567 585 672 2 102 1 152 1 326 1 218
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 102 139 30 96 120 389 320 531 847 538
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 577 483 665 625 520 138 1 277 758 163 969
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,51% -0,75% -6,44% -3,08% -12,88% -36,11% -8,77% -13,12% 8,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,42% 15,20% 25,09% 26,73% 25,91% 7,52% 72,25% 67,00% 10,31% 23,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 50,20% 39,41% 56,46% 49,12% 38,29% 9,61% 60,56% 32,42% 3,28% 37,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 282,87% 236,18% 202,36% 148,77% 104,02% 99,33% 58,47% 28,91% 4,52% 89,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,54% 87,07% 88,39% 82,38% 78,85% 72,63% 65,81% 61,61% 20,26% 60,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 455,66% 1 704,52% 2 750,62% 1 098,22% 676,78% 480,06% 349,29% 266,92% 117,09% 222,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...