Visa allt om Hallsbergs Smide Aktiebolag
Visa allt om Hallsbergs Smide Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 32 141 36 501 40 363 38 669 41 905 39 914 29 744 34 135 37 476 29 417
Övrig omsättning 535 91 106 127 10 458 - 307 261 221
Rörelseresultat (EBIT) 5 093 5 069 4 893 5 024 3 026 2 541 2 706 2 257 3 059 2 949
Resultat efter finansnetto 5 076 5 041 5 001 5 113 3 032 2 534 2 694 2 249 2 981 2 844
Årets resultat 3 955 3 145 3 889 8 769 1 763 1 423 1 097 1 113 1 249 1 320
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 935 1 549 2 800 4 025 5 323 6 023 5 761 5 122 5 834 4 033
Omsättningstillgångar 17 317 12 931 14 225 18 176 14 652 16 138 13 514 10 061 11 902 8 127
Tillgångar 18 252 14 480 17 025 22 200 19 975 22 161 19 275 15 183 17 736 12 161
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 301 3 346 4 100 9 011 2 142 5 379 3 956 2 859 2 746 1 497
Obeskattade reserver 500 1 000 0 0 6 810 6 190 5 608 4 420 3 734 2 507
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 641 852 1 013 1 410 2 226 2 197 1 905 1 290 2 170 1 059
Kortfristiga skulder 12 810 9 282 11 911 11 779 8 797 8 396 7 806 6 614 9 087 7 098
Skulder och eget kapital 18 252 14 480 17 025 22 200 19 975 22 161 19 275 15 183 17 736 12 161
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 425 393 564 508 478
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 609 9 987 11 821 10 681 9 780 10 269 8 337 9 047 9 692 7 883
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 669 3 661 4 225 3 945 4 357 3 767 2 991 4 488 3 712 2 989
Utdelning till aktieägare 2 000 1 500 2 000 4 500 1 900 0 0 0 1 000 0
Omsättning 32 676 36 592 40 469 38 796 41 915 40 372 29 744 34 442 37 737 29 638
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 29 35 32 30 35 29 29 29 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 148 1 259 1 153 1 208 1 397 1 140 1 026 1 177 1 292 1 090
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 474 474 463 463 477 416 397 497 487 425
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 707 6 320 6 201 6 425 4 476 3 868 3 622 3 121 3 747 3 401
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,94% -9,57% 4,38% -7,72% 4,99% 34,19% -12,86% -8,92% 27,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,93% 35,12% 29,55% 23,32% 15,81% 11,70% 14,42% 15,70% 17,65% 24,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,86% 13,93% 12,46% 13,39% 7,54% 6,49% 9,34% 6,98% 8,35% 10,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,34% 74,46% 78,86% 77,03% 71,34% 68,20% 73,09% 72,46% 71,39% 72,35%
Rörelsekapital/omsättning 14,02% 10,00% 5,73% 16,54% 13,97% 19,40% 19,19% 10,10% 7,51% 3,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,70% 28,49% 24,08% 40,59% 35,85% 44,86% 41,97% 39,79% 30,64% 27,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 125,29% 128,72% 111,33% 145,90% 154,75% 180,28% 161,12% 140,07% 119,72% 99,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...