Visa allt om Perssons Åkeri i Idre Aktiebolag
Visa allt om Perssons Åkeri i Idre Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 736 3 518 4 041 3 943 3 597 3 368 2 684 3 569 3 458 3 092
Övrig omsättning 275 - - 12 200 - 55 1 228 34 -
Rörelseresultat (EBIT) 393 96 179 285 465 -9 -163 1 749 536 156
Resultat efter finansnetto 370 41 79 211 357 -103 -230 1 668 442 58
Årets resultat 184 332 288 114 128 176 57 139 81 167
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 076 4 474 3 710 4 123 4 862 4 377 5 309 6 078 2 925 3 339
Omsättningstillgångar 1 251 1 383 2 553 2 437 1 847 1 900 1 460 1 308 1 449 1 123
Tillgångar 6 327 5 857 6 262 6 560 6 709 6 277 6 769 7 386 4 373 4 462
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 229 2 045 1 713 1 425 1 311 1 183 1 633 1 576 1 436 1 355
Obeskattade reserver 1 731 1 620 1 985 2 278 2 225 2 046 2 385 2 700 1 228 903
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 405 1 313 1 631 2 011 2 341 2 153 2 025 2 295 881 1 233
Kortfristiga skulder 962 881 934 845 831 896 726 816 829 971
Skulder och eget kapital 6 327 5 857 6 262 6 560 6 709 6 277 6 769 7 386 4 373 4 462
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 637 702 622 629
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 140 60 60
Löner till övriga anställda 821 745 725 757 629 648 0 21 17 42
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 226 134 275 291 270 319 206 237 198 197
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 625 0 0 0
Omsättning 4 011 3 518 4 041 3 955 3 797 3 368 2 739 4 797 3 492 3 092
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 868 1 759 2 021 1 972 1 799 1 684 1 342 1 785 1 729 1 546
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 567 483 532 578 494 516 444 487 448 445
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 331 888 964 1 073 1 280 951 771 2 483 1 167 961
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,20% -12,94% 2,49% 9,62% 6,80% 25,48% -24,80% 3,21% 11,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,86% 1,95% 3,15% 4,66% 7,27% 0,10% -2,20% 23,98% 12,60% 3,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,62% 3,24% 4,88% 7,76% 13,57% 0,18% -5,55% 49,62% 15,93% 5,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,74% 14,27% 40,06% 40,38% 28,25% 29,81% 27,35% 13,79% 17,93% 4,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,57% 56,49% 52,08% 47,32% 43,98% 42,87% 50,09% 47,66% 53,06% 44,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 129,00% 153,58% 272,16% 287,10% 220,94% 210,83% 198,35% 160,29% 174,79% 115,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...