Visa allt om T.J. Bildemontering Aktiebolag
Visa allt om T.J. Bildemontering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 128 2 655 2 380 2 268 2 466 2 407 2 491 1 827 2 191 2 649
Övrig omsättning 1 969 1 728 1 814 1 736 1 732 1 686 1 556 1 570 1 599 1 514
Rörelseresultat (EBIT) 980 413 363 354 545 99 287 226 405 488
Resultat efter finansnetto 1 185 612 561 515 660 678 230 164 343 413
Årets resultat 680 344 314 284 351 605 160 253 440 347
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 312 6 181 6 133 5 883 5 763 5 514 4 604 4 421 4 204 2 494
Omsättningstillgångar 1 683 892 683 1 086 931 732 1 186 922 792 2 557
Tillgångar 7 995 7 073 6 816 6 970 6 694 6 246 5 791 5 343 4 996 5 051
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 472 3 942 3 748 3 584 3 449 3 248 2 794 2 874 2 771 2 631
Obeskattade reserver 925 621 460 311 172 0 0 0 266 547
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 483 541 713 1 123 1 279 1 500 1 463 1 330 1 426 1 552
Kortfristiga skulder 2 115 1 969 1 895 1 951 1 793 1 498 1 534 1 139 534 321
Skulder och eget kapital 7 995 7 073 6 816 6 970 6 694 6 246 5 791 5 343 4 996 5 051
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 290 0 452 432 447 432
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 458 1 436 1 463 1 064 1 570 1 035 743 677 772
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 647 651 562 525 554 601 476 491 514
Utdelning till aktieägare 150 0 0 0 150 150 150 240 150 300
Omsättning 5 097 4 383 4 194 4 004 4 198 4 093 4 047 3 397 3 790 4 163
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 8 8 8 8 6 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 391 332 298 284 308 301 311 305 365 378
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 261 265 262 255 238 272 262 275 269 247
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 177 622 536 495 704 274 466 336 693 748
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,82% 11,55% 4,94% -8,03% 2,45% -3,37% 36,34% -16,61% -17,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,37% 9,11% 9,33% 8,13% 10,85% 11,40% 4,97% 4,25% 8,69% 10,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 39,29% 24,26% 26,72% 25,00% 29,44% 29,58% 11,56% 12,42% 19,81% 19,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,02% 69,83% 65,59% 64,29% 62,65% 56,71% 62,59% 54,90% 65,45% 65,65%
Rörelsekapital/omsättning -13,81% -40,56% -50,92% -38,14% -34,96% -31,82% -13,97% -11,88% 11,78% 84,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,96% 62,58% 60,25% 54,90% 53,42% 52,00% 48,25% 53,79% 59,30% 59,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 74,37% 39,66% 30,24% 50,49% 46,68% 42,59% 70,66% 71,99% 129,21% 766,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...