Visa allt om Aktiebolaget Parklinden

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 466 466 457 1 435 1 450 1 584 1 638 1 605 1 759 1 596
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Rörelseresultat (EBIT) 336 315 288 386 430 411 415 508 513 287
Resultat efter finansnetto 2 617 820 1 107 1 136 1 133 1 919 1 073 1 024 793 603
Årets resultat 1 754 687 819 814 788 1 415 805 840 671 430
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 831 11 349 10 897 9 930 9 490 8 080 6 359 5 939 5 692 5 260
Omsättningstillgångar 13 941 13 101 13 963 14 014 13 469 13 977 13 965 13 742 13 217 12 748
Tillgångar 26 772 24 449 24 860 23 945 22 959 22 056 20 324 19 681 18 909 18 008
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 558 19 804 19 117 18 298 17 484 16 695 15 280 14 475 13 635 12 964
Obeskattade reserver 2 450 2 050 2 110 2 050 1 961 1 844 1 681 1 645 1 780 1 854
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 473 2 469 3 469 3 468 3 385 3 269 3 181 3 086 2 995 2 796
Kortfristiga skulder 291 127 164 129 129 247 182 475 499 394
Skulder och eget kapital 26 772 24 449 24 860 23 945 22 959 22 056 20 324 19 681 18 909 18 008
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - - - 432 430 420 420
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - - 0 44 74 117 207
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 466 466 457 1 435 1 450 1 584 1 638 1 605 1 759 1 599
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 1 435 1 450 1 584 1 638 1 605 1 759 1 596
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 503 525 530 483 525 537 633
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 336 315 298 396 440 421 430 513 578 385
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% 1,97% -68,15% -1,03% -8,46% -3,30% 2,06% -8,75% 10,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,79% 3,35% 4,46% 4,75% 4,94% 8,71% 5,32% 5,25% 4,84% 3,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 562,45% 175,97% 242,67% 79,23% 78,21% 121,21% 66,00% 64,42% 52,02% 44,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,28% 98,71% 98,91% 81,67% 87,24% 78,28% 77,72% 81,18% 82,60% 84,71%
Rörelsekapital/omsättning 2 929,18% 2 784,12% 3 019,47% 967,60% 920,00% 866,79% 841,45% 826,60% 723,02% 774,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,66% 87,54% 83,52% 83,09% 82,82% 82,21% 81,63% 80,07% 79,45% 79,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4 790,72% 10 315,75% 8 514,02% 10 863,57% 10 441,09% 5 658,70% 7 673,08% 2 893,05% 2 648,70% 3 235,53%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!