Visa allt om Mekonomen Mariestad Aktiebolag
Visa allt om Mekonomen Mariestad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 17 506 15 852 15 153 14 595 15 194 15 807 14 971 14 950 13 102 14 371
Övrig omsättning 655 584 498 379 346 403 366 474 3 514 127
Rörelseresultat (EBIT) 1 598 1 186 1 027 917 1 011 1 265 684 220 4 153 1 132
Resultat efter finansnetto 1 583 1 167 1 000 887 1 004 1 261 724 230 4 261 1 201
Årets resultat 1 234 913 756 696 751 1 106 526 -67 4 188 1 084
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 456 516 572 671 737 816 916 967 463 1 010
Omsättningstillgångar 4 344 4 049 4 318 3 351 3 101 3 178 3 335 4 056 10 472 5 215
Tillgångar 4 800 4 565 4 891 4 022 3 838 3 994 4 252 5 022 10 935 6 225
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 362 1 039 885 1 020 1 124 1 373 717 611 5 771 2 633
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 204 174 151 1 401
Avsättningar (tkr) 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 430 3 519 4 005 3 003 2 715 2 621 3 331 4 237 5 014 2 191
Skulder och eget kapital 4 800 4 565 4 891 4 022 3 838 3 994 4 252 5 022 10 935 6 225
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 398 382 308 278
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 22 -
Löner till övriga anställda - 2 029 1 869 1 690 1 800 1 873 1 481 1 757 1 595 1 502
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 710 632 612 634 657 699 650 718 750
Utdelning till aktieägare 1 240 910 760 890 800 1 000 450 420 5 328 1 050
Omsättning 18 161 16 436 15 651 14 974 15 540 16 210 15 337 15 424 16 616 14 498
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 5 5 6 6 6 6 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 918 2 642 3 031 2 919 2 532 2 635 2 495 2 492 1 638 1 796
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 474 460 505 474 410 424 436 465 324 323
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 655 1 247 1 125 1 030 1 124 1 378 792 296 4 206 1 211
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,43% 4,61% 3,82% -3,94% -3,88% 5,58% 0,14% 14,10% -8,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,33% 26,05% 21,04% 22,80% 26,68% 31,70% 17,50% 4,78% 38,98% 19,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,14% 7,50% 6,79% 6,28% 6,74% 8,01% 4,97% 1,61% 32,53% 8,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,95% 33,32% 33,82% 34,19% 33,80% 34,35% 33,22% 32,69% 32,94% 31,73%
Rörelsekapital/omsättning 5,22% 3,34% 2,07% 2,38% 2,54% 3,52% 0,03% -1,21% 41,66% 21,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,38% 22,76% 18,09% 25,36% 29,29% 34,38% 20,40% 14,72% 53,77% 58,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 45,83% 44,79% 54,43% 39,93% 40,00% 51,24% 40,44% 47,58% 162,19% 125,70%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...