Visa allt om Förvaltnings AB MARCUS
Visa allt om Förvaltnings AB MARCUS

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 679 4 895 5 889 5 612 2 735 6 064 15 043 14 035 4 755 21 360
Övrig omsättning - 61 - - 9 - 8 20 - -
Rörelseresultat (EBIT) 749 2 857 1 130 2 942 581 -2 609 2 273 4 818 -2 048 -1 330
Resultat efter finansnetto 749 2 854 1 130 3 713 624 -2 591 2 566 4 865 -1 841 -1 100
Årets resultat 434 1 662 653 2 620 624 -1 020 1 515 3 104 -957 3
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 460 1 362 1 551 1 355 3 834 3 887 3 969 4 061 4 133 4 188
Omsättningstillgångar 16 410 16 618 14 999 14 740 9 332 8 800 13 821 14 407 9 930 12 573
Tillgångar 17 870 17 981 16 549 16 096 13 167 12 686 17 790 18 467 14 063 16 761
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 076 15 142 13 980 13 827 11 707 11 583 14 603 16 088 12 984 14 941
Obeskattade reserver 1 853 1 663 945 658 0 0 1 571 984 0 884
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 941 1 176 1 625 1 611 1 459 1 103 1 616 1 395 1 079 936
Skulder och eget kapital 17 870 17 981 16 549 16 096 13 167 12 686 17 790 18 467 14 063 16 761
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 396 385 380 341 329
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 363 349 384 268 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - - -
Sociala kostnader - 144 137 136 85 135 235 210 201 189
Utdelning till aktieägare 500 500 500 500 500 500 2 000 3 000 0 1 000
Omsättning 3 679 4 956 5 889 5 612 2 744 6 064 15 051 14 055 4 755 21 360
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 679 4 895 5 889 5 612 2 735 6 064 15 043 14 035 4 755 21 360
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 282 523 512 550 388 583 657 636 574 558
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 749 2 857 1 130 2 942 581 -2 609 2 280 4 828 -2 038 -1 320
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,84% -16,88% 4,94% 105,19% -54,90% -59,69% 7,18% 195,16% -77,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,19% 15,89% 6,83% 23,07% 4,74% -20,16% 14,42% 26,34% -13,09% -6,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,36% 58,39% 19,19% 66,16% 22,82% -42,18% 17,05% 34,66% -38,72% -5,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,99% 80,69% 37,66% 71,83% 51,30% -25,59% 22,78% 42,27% -20,17% -1,26%
Rörelsekapital/omsättning 420,47% 315,46% 227,10% 233,95% 287,86% 126,93% 81,13% 92,71% 186,14% 54,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,45% 91,43% 88,93% 89,09% 88,91% 91,31% 88,59% 91,04% 92,33% 92,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 214,98% 297,28% 352,74% 280,01% 124,95% 104,26% 261,20% 243,58% 490,36% 587,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...