Visa allt om Lackservice i Eskilstuna Aktiebolag
Visa allt om Lackservice i Eskilstuna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 216 2 420 2 845 2 656 2 574 3 085 3 183 2 860 3 659 3 040
Övrig omsättning 246 197 277 208 372 425 444 415 418 5
Rörelseresultat (EBIT) -68 253 379 150 -31 -4 202 -445 317 340
Resultat efter finansnetto -68 253 379 150 -34 -4 202 -444 318 341
Årets resultat 70 147 221 122 -34 -4 164 -378 226 270
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 306 308 311 315 341 368 407 413 28 13
Omsättningstillgångar 384 714 678 501 444 461 627 474 1 226 1 159
Tillgångar 690 1 022 989 816 785 829 1 034 886 1 254 1 172
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 191 395 398 302 181 214 418 254 725 641
Obeskattade reserver 0 159 95 0 0 0 0 0 66 66
Avsättningar (tkr) 300 300 300 300 300 300 300 300 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 199 167 196 214 305 315 316 332 463 466
Skulder och eget kapital 690 1 022 989 816 785 829 1 034 886 1 254 1 172
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 183 183 183 176 163
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 038 934 955 978 1 075 1 065 1 243 1 196 1 217 951
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 353 271 347 353 394 415 439 809 545 442
Utdelning till aktieägare 63 275 150 125 0 0 200 0 93 142
Omsättning 2 462 2 617 3 122 2 864 2 946 3 510 3 627 3 275 4 077 3 045
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 6 6 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 443 484 569 531 515 514 531 409 523 507
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 282 243 263 269 290 280 314 315 281 213
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -65 256 389 176 -4 28 232 -423 322 347
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,43% -14,94% 7,12% 3,19% -16,56% -3,08% 11,29% -21,84% 20,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,86% 24,76% 38,32% 18,38% -3,95% -0,48% 19,54% -49,89% 25,36% 29,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,07% 10,45% 13,32% 5,65% -1,20% -0,13% 6,35% -15,45% 8,69% 11,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,05% 76,86% 71,63% 70,44% 67,48% 64,64% 74,36% 71,22% 66,85% 70,07%
Rörelsekapital/omsättning 8,35% 22,60% 16,94% 10,81% 5,40% 4,73% 9,77% 4,97% 20,85% 22,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,68% 50,78% 47,74% 37,01% 23,06% 25,81% 40,43% 28,67% 61,60% 58,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 181,91% 383,23% 309,69% 196,26% 120,66% 98,41% 174,68% 128,31% 257,67% 239,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...