Visa allt om Urban Nybergs El Aktiebolag
Visa allt om Urban Nybergs El Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 464 3 939 4 298 3 469 3 013 4 077 3 420 4 367 3 066 3 357
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 366 250 95 -2 -80 322 -26 205 258 272
Resultat efter finansnetto 365 250 97 0 -70 325 -26 213 273 282
Årets resultat 205 140 73 1 1 180 10 150 194 201
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 57 29 13 19 25 3 5 14 24 20
Omsättningstillgångar 1 412 1 822 1 502 1 525 1 559 1 587 1 325 1 208 1 191 1 324
Tillgångar 1 468 1 852 1 514 1 544 1 584 1 590 1 330 1 222 1 215 1 344
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 674 1 169 1 029 956 955 954 774 764 614 421
Obeskattade reserver 166 68 0 0 6 80 0 44 44 44
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 628 615 485 588 623 556 556 414 556 880
Skulder och eget kapital 1 468 1 852 1 514 1 544 1 584 1 590 1 330 1 222 1 215 1 344
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - - 349 307 284 215
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 478 1 424 1 353 1 293 1 087 1 222 921 876 789 551
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 592 532 501 493 404 444 438 448 412 291
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 464 3 939 4 298 3 469 3 013 4 077 3 420 4 367 3 066 3 357
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 116 985 1 075 867 753 1 019 855 1 092 767 1 119
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 518 489 464 452 376 420 435 417 385 368
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 382 256 101 4 -72 325 -17 215 268 279
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,33% -8,35% 23,90% 15,13% -26,10% 19,21% -21,69% 42,43% -8,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,93% 13,50% 6,34% 0,00% -4,42% 20,44% -1,95% 17,43% 22,47% 20,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,20% 6,35% 2,23% 0,00% -2,32% 7,97% -0,76% 4,88% 8,90% 8,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,74% 69,92% 56,63% 66,27% 64,09% 63,77% 63,27% 51,41% 76,58% 49,45%
Rörelsekapital/omsättning 17,56% 30,64% 23,66% 27,01% 31,07% 25,29% 22,49% 18,18% 20,71% 13,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,73% 65,98% 67,97% 61,92% 60,57% 63,71% 58,20% 65,11% 53,14% 33,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 207,80% 292,36% 304,74% 255,27% 246,39% 281,12% 226,98% 289,37% 212,41% 149,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...