Visa allt om Sörmlands Tak Aktiebolag
Visa allt om Sörmlands Tak Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 21 707 23 753 16 740 20 867 23 577 15 943 8 871 9 976 11 444 11 276
Övrig omsättning 1 300 211 716 603 829 - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 69 1 647 600 169 1 104 125 172 25 294 436
Resultat efter finansnetto 28 1 536 480 37 985 -102 77 -16 255 405
Årets resultat 420 744 523 12 530 26 44 -16 142 214
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 460 1 765 886 1 290 598 855 665 811 986 984
Omsättningstillgångar 3 970 3 378 3 748 4 144 4 436 2 623 2 296 1 963 3 207 2 649
Tillgångar 5 431 5 142 4 634 5 434 5 035 3 478 2 960 2 774 4 194 3 633
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 965 844 623 664 1 146 1 161 1 135 1 091 1 108 965
Obeskattade reserver 0 533 0 250 250 0 156 156 156 104
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 182 382 608 1 566 940 460 681 419 800 427
Kortfristiga skulder 4 284 3 382 3 403 2 953 2 698 1 858 989 1 110 2 131 2 137
Skulder och eget kapital 5 431 5 142 4 634 5 434 5 035 3 478 2 960 2 774 4 194 3 633
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 521 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 251 4 172 3 468 4 162 3 843 2 071 1 667 1 962 1 878 1 820
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 310 1 428 1 197 1 517 1 220 889 563 781 687 616
Utdelning till aktieägare 0 0 336 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 23 007 23 964 17 456 21 470 24 406 15 943 8 871 9 976 11 444 11 277
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 11 10 14 11 7 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 206 2 159 1 674 1 491 2 143 2 278 1 774 1 995 2 289 2 255
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 481 510 470 407 464 501 447 546 512 489
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 305 1 878 1 036 410 1 304 320 319 220 490 600
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,61% 41,89% -19,78% -11,49% 47,88% 79,72% -11,08% -12,83% 1,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,55% 32,36% 12,95% 3,11% 21,97% 3,59% 5,81% 0,90% 7,03% 12,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,39% 7,01% 3,58% 0,81% 4,69% 0,78% 1,94% 0,25% 2,58% 3,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,51% 41,64% 45,19% 46,91% 39,67% 38,64% 34,80% 36,04% 33,07% 32,14%
Rörelsekapital/omsättning -1,45% -0,02% 2,06% 5,71% 7,37% 4,80% 14,73% 8,55% 9,40% 4,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,77% 24,50% 13,44% 15,61% 26,42% 33,38% 42,23% 43,38% 29,10% 28,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 77,43% 94,56% 103,59% 133,39% 155,41% 104,79% 177,96% 122,07% 86,95% 51,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...