Visa allt om Aktiebolaget Allson Kyl & Fryslager
Visa allt om Aktiebolaget Allson Kyl & Fryslager

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 29 440 25 337 22 778 22 002 23 520 17 998 14 943 12 233 3 784 176
Övrig omsättning 1 130 1 062 479 694 1 318 1 386 1 116 1 605 7 713 7 912
Rörelseresultat (EBIT) 1 341 5 028 4 244 4 901 6 766 3 848 3 198 2 101 1 981 1 884
Resultat efter finansnetto 4 3 516 3 461 3 971 5 418 3 078 2 709 1 281 1 250 1 551
Årets resultat -97 931 1 668 2 719 2 077 1 664 1 973 916 896 1 105
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 64 278 61 777 36 730 32 715 33 735 31 167 22 549 21 253 21 723 9 299
Omsättningstillgångar 10 456 6 122 5 168 4 909 4 579 12 432 10 006 2 100 2 670 1 812
Tillgångar 74 735 67 898 41 898 37 624 38 314 43 599 32 555 23 353 24 393 11 111
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 214 9 311 9 380 9 112 6 893 6 116 4 452 2 480 2 563 1 667
Obeskattade reserver 6 770 6 770 4 574 3 387 2 682 816 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 180 865 551 190 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 44 705 43 785 21 300 19 132 20 496 23 259 22 232 14 150 9 067 7 218
Kortfristiga skulder 12 865 7 167 6 093 5 803 8 243 13 408 5 871 6 724 12 763 2 225
Skulder och eget kapital 74 735 67 898 41 898 37 624 38 314 43 599 32 555 23 353 24 393 11 111
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 930 911 590 772 526
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 509 7 666 5 967 6 201 6 742 4 381 3 745 3 532 2 920 1 309
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 854 904 1 404 1 829 1 962 1 660 1 486 1 300 1 302 644
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0
Omsättning 30 570 26 399 23 257 22 696 24 838 19 384 16 059 13 838 11 497 8 088
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 30 21 19 19 19 18 16 16 15 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 981 1 207 1 199 1 158 1 238 1 000 934 765 252 22
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 330 356 417 398 392 342 328 302 263 300
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 220 14 136 6 952 7 468 9 255 5 775 4 810 3 651 3 262 2 694
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,19% 11,23% 3,53% -6,45% 30,68% 20,44% 22,15% 223,28% 2 050,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,80% 7,43% 10,15% 13,03% 17,66% 8,96% 9,83% 9,01% 8,12% 16,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,56% 19,92% 18,68% 22,28% 28,77% 21,71% 21,41% 17,19% 52,35% 1 070,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,87% 95,18% 95,95% 97,63% 96,02% 96,59% 97,76% 97,69% 94,05% -23,30%
Rörelsekapital/omsättning -8,18% -4,12% -4,06% -4,06% -15,58% -5,42% 27,67% -37,80% -266,73% -234,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,39% 21,49% 30,90% 30,85% 23,15% 15,41% 13,68% 10,62% 10,51% 15,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 67,84% 69,57% 67,59% 70,58% 47,51% 88,16% 162,51% 25,65% 19,47% 78,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...