Visa allt om Fishy Minds AB
Visa allt om Fishy Minds AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 657 3 179 2 036 1 611 1 913 2 089 1 485 2 114 2 463 3 084
Övrig omsättning 2 3 - 1 4 3 - 32 - 67
Rörelseresultat (EBIT) 274 412 93 -217 4 80 -266 -272 -12 -96
Resultat efter finansnetto 271 410 92 -215 12 87 -273 -280 -3 -40
Årets resultat 144 268 92 -215 12 87 -121 3 -5 20
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 57 77 48 64 97 51 54 140 231 339
Omsättningstillgångar 1 820 1 644 859 727 997 821 921 1 105 1 554 1 888
Tillgångar 1 877 1 721 907 790 1 094 872 976 1 245 1 785 2 227
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 620 635 367 275 490 479 393 714 711 1 374
Obeskattade reserver 162 86 0 0 0 0 0 152 439 439
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 75 75 75 75 75 75 75 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 020 926 466 440 529 318 509 380 635 415
Skulder och eget kapital 1 877 1 721 907 790 1 094 872 976 1 245 1 785 2 227
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 334 - 0 400 600 608 891
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 740 1 618 1 297 554 944 947 355 544 368 452
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 716 429 381 333 314 297 232 371 350 482
Utdelning till aktieägare 162 159 0 0 0 0 0 200 0 0
Omsättning 4 659 3 182 2 036 1 612 1 917 2 092 1 485 2 146 2 463 3 151
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 4 3 3 3 3 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 776 530 509 537 638 696 495 529 821 1 028
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 457 270 324 411 419 424 333 383 454 614
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 300 425 109 -184 33 107 -180 -191 83 -23
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 46,49% 56,14% 26,38% -15,79% -8,43% 40,67% -29,75% -14,17% -20,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,60% 23,94% 10,25% -27,22% 1,10% 9,86% -27,25% -21,61% 1,01% -1,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,88% 12,96% 4,57% -13,35% 0,63% 4,12% -17,91% -12,72% 0,73% -1,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,30% 84,81% 93,27% 93,61% 88,66% 94,16% 85,72% 90,63% 83,27% 84,11%
Rörelsekapital/omsättning 17,18% 22,59% 19,30% 17,82% 24,46% 24,08% 27,74% 34,30% 37,31% 47,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,76% 40,79% 40,46% 34,81% 44,79% 54,93% 40,27% 66,35% 57,54% 75,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 178,43% 177,54% 184,33% 165,23% 188,47% 258,18% 180,94% 290,79% 244,72% 454,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...