Visa allt om Aleks Öckerö Bagaren Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 8 561 8 582 10 887 9 564 9 941 10 756 10 524 10 612 10 943 9 998
Övrig omsättning 2 138 1 954 1 380 598 193 322 294 106 41 85
Rörelseresultat (EBIT) 201 -117 316 -250 -369 159 267 347 199 529
Resultat efter finansnetto 185 -123 310 -265 -364 183 292 361 184 495
Årets resultat 181 -123 310 -265 -254 132 277 49 114 495
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 539 626 727 988 962 916 984 1 213 1 285 1 290
Omsättningstillgångar 2 540 2 199 2 158 1 637 1 342 1 747 1 598 1 418 1 136 1 195
Tillgångar 3 079 2 826 2 885 2 625 2 304 2 663 2 582 2 631 2 421 2 485
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 971 790 913 603 868 1 122 1 270 840 790 676
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 109 103 170 70 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 188 267 15 0 0 470 307 404
Kortfristiga skulder 2 108 2 035 1 783 1 755 1 421 1 431 1 208 1 151 1 254 1 405
Skulder och eget kapital 3 079 2 826 2 885 2 625 2 304 2 663 2 582 2 631 2 421 2 485
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 4 328 4 277 4 224 3 860
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 1 382 1 281 1 391 1 251
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 699 10 536 12 267 10 162 10 134 11 078 10 818 10 718 10 984 10 083
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 13 12 12 13 11 11 11 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 778 780 837 797 828 827 957 965 995 1 000
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 532 492 519 475 511 472 524 509 516 499
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 288 -16 420 -152 -296 217 321 417 265 587
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,24% -21,17% 13,83% -3,79% -7,58% 2,20% -0,83% -3,02% 9,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,53% -4,14% 11,20% -9,52% -15,76% 6,91% 11,58% 14,33% 8,63% 21,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,35% -1,36% 2,97% -2,61% -3,65% 1,71% 2,84% 3,55% 1,91% 5,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,35% 62,18% 71,68% 71,36% 73,00% 73,24% 72,56% 73,11% 72,88% 73,56%
Rörelsekapital/omsättning 5,05% 1,91% 3,44% -1,23% -0,79% 2,94% 3,71% 2,52% -1,08% -2,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,54% 27,95% 31,65% 22,97% 37,67% 45,33% 52,30% 36,97% 34,89% 27,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,80% 101,13% 73,58% 53,50% 52,64% 82,60% 95,86% 90,27% 62,84% 66,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!