Visa allt om Monolit El Aktiebolag
Visa allt om Monolit El Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 126 269 381 607 694 1 010 922 1 365 1 626 1 463
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -47 20 -23 100 -121 -96 -86 144 -16 155
Resultat efter finansnetto 29 21 22 122 -121 -95 -12 99 -7 200
Årets resultat 23 16 17 121 -121 -1 44 83 9 113
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 214 529 527
Omsättningstillgångar 705 759 867 834 729 884 1 042 849 573 663
Tillgångar 705 759 867 834 729 884 1 042 1 063 1 102 1 190
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 565 661 765 748 627 788 828 784 755 746
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 95 151 184 207
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 141 98 102 86 102 96 119 128 163 237
Skulder och eget kapital 705 759 867 834 729 884 1 042 1 063 1 102 1 190
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 240 240 237 215
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 63 145 119 240 240 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader - 5 12 46 135 135 135 136 136 124
Utdelning till aktieägare 125 120 120 0 0 40 40 0 0 0
Omsättning 126 269 381 607 694 1 010 922 1 365 1 626 1 463
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 126 269 381 607 694 1 010 922 1 365 1 626 1 463
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 68 73 166 200 423 443 414 416 422 395
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -47 20 -23 100 -121 -96 -86 144 -16 155
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -53,16% -29,40% -37,23% -12,54% -31,29% 9,54% -32,45% -16,05% 11,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,26% 2,77% 2,54% 14,63% -16,46% -10,75% -1,15% 13,55% -0,54% 16,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,81% 7,81% 5,77% 20,10% -17,29% -9,41% -1,30% 10,55% -0,37% 13,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,79% 64,31% 51,71% 67,05% 65,85% 64,16% 63,77% 67,55% 67,65% 47,16%
Rörelsekapital/omsättning 447,62% 245,72% 200,79% 123,23% 90,35% 78,02% 100,11% 52,82% 25,22% 29,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,14% 87,09% 88,24% 89,69% 86,01% 89,14% 86,18% 84,22% 80,53% 75,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 500,00% 774,49% 850,00% 969,77% 714,71% 920,83% 875,63% 663,28% 351,53% 279,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...