Visa allt om Turbinen Jordbromalm 4:39 AB
Visa allt om Turbinen Jordbromalm 4:39 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 7 092 5 170 4 088 1 752 7 097 13 874 8 228 19 472 20 460 301
Övrig omsättning 17 36 - 1 1 186 1 261 172 73 90 363
Rörelseresultat (EBIT) 1 825 1 434 931 959 1 538 -236 -569 -2 392 -1 963 14
Resultat efter finansnetto 1 508 831 66 0 15 -1 026 -1 059 -2 891 -2 121 2
Årets resultat 1 70 926 0 13 -1 026 -783 -2 084 158 2
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 542 18 711 18 957 19 147 19 438 19 811 15 744 16 171 970 1 185
Omsättningstillgångar 2 110 1 816 984 3 208 2 546 3 875 923 2 937 7 640 2 442
Tillgångar 20 652 20 526 19 941 22 355 21 984 23 685 16 666 19 108 8 610 3 627
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 336 334 1 125 198 199 186 312 285 280 122
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 17 540 18 061 16 989 20 063 20 498 20 542 15 198 17 153 5 666 1 417
Kortfristiga skulder 2 776 2 130 1 828 2 093 1 288 2 958 1 157 1 671 2 664 2 088
Skulder och eget kapital 20 652 20 526 19 941 22 355 21 984 23 685 16 666 19 108 8 610 3 627
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - 0 0 134 861 745 57
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - 0 0 47 248 260 17
Utdelning till aktieägare 0 0 860 0 0 0 0 0 0 93
Omsättning 7 109 5 206 4 088 1 753 8 283 15 135 8 400 19 545 20 550 664
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - - 0 0 1 3 3 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 8 228 6 491 6 820 301
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 195 374 339 74
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 169 1 709 1 199 1 228 2 034 190 -141 -2 144 -1 715 36
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 37,18% 26,47% 133,33% -75,31% -48,85% 68,62% -57,74% -4,83% 6 697,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,86% 7,00% 4,69% 4,29% 7,00% -0,99% -3,41% -12,52% -22,79% 0,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,79% 27,78% 22,87% 54,74% 21,67% -1,69% -6,92% -12,28% -9,59% 4,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,67% 94,82% 92,42% 77,85% 16,47% 4,12% 3,80% 3,85% 7,38% -3,65%
Rörelsekapital/omsättning -9,39% -6,07% -20,65% 63,64% 17,73% 6,61% -2,84% 6,50% 24,32% 117,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 1,63% 1,63% 5,64% 0,89% 0,91% 0,79% 1,87% 1,49% 3,25% 3,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 73,38% 82,44% 50,27% 153,27% 188,90% 101,42% 25,32% 61,22% 126,80% 58,43%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...