Visa allt om Väsby Miljövård AB
Visa allt om Väsby Miljövård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 007 2 025 1 714 1 351 1 064 1 047 1 048 960 1 511 1 300
Övrig omsättning - - - - 25 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -37 309 199 69 47 52 232 -10 101 126
Resultat efter finansnetto -37 310 199 70 49 49 227 -18 95 125
Årets resultat -37 241 140 40 25 33 163 9 19 53
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 68 98 222 277 104
Omsättningstillgångar 553 712 577 483 422 476 512 468 436 391
Tillgångar 553 712 577 483 422 544 609 690 713 495
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 359 447 306 216 276 251 338 275 267 247
Obeskattade reserver 91 91 91 72 54 41 41 41 80 39
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 82 77 77
Långfristiga skulder 0 0 50 0 0 12 63 63 111 0
Kortfristiga skulder 102 174 130 195 92 240 167 228 178 131
Skulder och eget kapital 553 712 577 483 422 544 609 690 713 495
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 362 188 336 305 273 150 143
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 932 739 321 117 63 36 117 274 236
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 363 287 269 172 208 191 172 163 102
Utdelning till aktieägare 0 50 50 50 100 0 120 0 0 0
Omsättning 2 007 2 025 1 714 1 351 1 089 1 047 1 048 960 1 511 1 300
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 2 2 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 401 405 857 676 532 524 524 480 756 1 300
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 329 262 532 499 255 285 269 296 323 514
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -37 309 199 69 55 81 274 50 154 136
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,89% 18,14% 26,87% 26,97% 1,62% -0,10% 9,17% -36,47% 16,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,51% 43,54% 34,66% 14,49% 11,37% 9,74% 38,10% -1,30% 14,59% 25,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,79% 15,31% 11,67% 5,18% 4,51% 5,06% 22,14% -0,94% 6,88% 9,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,31% 97,19% 94,75% 95,34% 98,40% 97,04% 97,90% 96,67% 72,34% 98,31%
Rörelsekapital/omsättning 22,47% 26,57% 26,08% 21,32% 31,02% 22,54% 32,92% 25,00% 17,07% 20,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,75% 72,75% 65,33% 56,35% 74,83% 51,69% 60,46% 44,23% 45,53% 55,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 542,16% 409,20% 443,85% 247,69% 458,70% 198,33% 306,59% 205,26% 244,94% 298,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...