Visa allt om Ortivus Aktiebolag
Visa allt om Ortivus Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 74 279 72 619 69 366 36 105 60 710 45 748 47 726 105 039 83 113 162 408
Övrig omsättning 10 225 9 702 2 657 435 1 116 1 331 1 292 6 040 5 919 8 956
Rörelseresultat (EBIT) -5 112 -5 537 1 668 -14 096 1 992 -38 178 -32 594 -17 618 -41 856 -53 911
Resultat efter finansnetto -7 079 -7 090 1 400 -14 011 2 175 -37 846 -32 625 -18 483 -43 833 -53 112
Årets resultat -7 141 -7 090 1 400 -14 043 2 220 -37 860 -32 672 -18 480 -68 946 -61 289
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 725 43 526 39 030 11 632 9 429 10 457 19 658 87 074 96 233 149 455
Omsättningstillgångar 17 522 22 521 43 775 25 148 43 763 40 576 63 850 77 056 85 044 103 992
Tillgångar 47 247 66 047 82 804 36 780 53 192 51 033 83 508 164 130 181 277 253 447
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 222 12 363 19 347 17 211 31 187 29 031 66 948 84 630 106 515 163 022
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 84 568 407 403 480 536 434 626 567 3 327
Långfristiga skulder 5 542 7 071 3 452 0 0 0 0 0 28 805 18 971
Kortfristiga skulder 36 399 46 045 59 598 19 166 21 525 21 466 16 126 78 874 45 390 68 127
Skulder och eget kapital 47 247 66 047 82 804 36 780 53 192 51 033 83 508 164 130 181 277 253 447
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 4 815 5 467 3 925 3 708 7 770 9 147 11 966 14 277 22 204
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 576 766 91 143 976 1 226 1 745
Löner till övriga anställda 14 561 14 800 9 753 8 607 7 529 11 286 12 690 39 403 17 468 61 213
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 5 843 6 676 5 614 5 257 5 206 8 595 12 095 19 428 - 22 541
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 84 504 82 321 72 023 36 540 61 826 47 079 49 018 111 079 89 032 171 364
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 31 25 25 23 26 30 95 98 157
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 537 2 343 2 775 1 444 2 640 1 760 1 591 1 106 848 1 034
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 972 848 833 712 715 1 064 1 131 745 324 675
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 588 9 687 3 578 -13 396 2 750 -23 359 -23 673 -7 985 -36 830 -45 711
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,29% 4,69% 92,12% -40,53% 32,71% -4,14% -54,56% 26,38% -48,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,82% -8,37% 2,04% -38,07% 4,09% -73,81% -38,75% -9,98% -22,32% -20,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,88% -7,62% 2,43% -38,78% 3,59% -82,33% -67,80% -15,59% -48,67% -31,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,41% 78,00% 67,62% 54,36% 55,78% 46,40% 53,54% 74,49% 72,88% 65,71%
Rörelsekapital/omsättning -25,41% -32,39% -22,81% 16,57% 36,63% 41,77% 100,00% -1,73% 47,71% 22,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,05% 18,72% 23,36% 46,79% 58,63% 56,89% 80,17% 51,56% 58,76% 64,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 39,88% 40,41% 55,95% 99,68% 166,75% 146,09% 356,88% 85,56% 161,10% 134,01%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 71 237 70 042 65 608 33 398 55 401 43 145 44 408 33 174 24 414 26 450
Övrig omsättning 10 225 9 702 2 657 435 1 116 1 492 1 912 5 411 4 091 10 220
Rörelseresultat (EBIT) -6 772 -7 181 2 048 -14 377 258 -38 337 -28 943 -33 587 -28 213 -57 959
Resultat efter finansnetto -7 396 -4 417 1 900 -14 431 442 -38 005 -27 724 -30 563 -55 482 -59 191
Årets resultat -7 396 -4 417 1 900 -14 431 442 -38 005 -27 724 -30 563 -55 482 -59 191
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 018 37 585 34 970 20 926 18 876 20 089 29 260 109 406 124 845 162 661
Omsättningstillgångar 19 824 20 520 43 584 21 496 39 765 38 353 62 121 42 490 49 173 66 954
Tillgångar 48 842 58 105 78 555 42 422 58 641 58 442 91 381 151 896 174 018 229 615
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 718 21 115 25 532 23 322 37 754 37 311 75 318 102 629 133 192 188 173
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 84 568 407 403 480 536 434 626 567 3 270
Långfristiga skulder 2 976 0 0 0 0 0 0 0 28 750 12 397
Kortfristiga skulder 32 064 36 422 52 617 18 697 20 408 20 595 15 629 48 641 11 509 25 775
Skulder och eget kapital 48 842 58 105 78 555 42 422 58 641 58 442 91 381 151 896 174 018 229 615
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 5 467 3 925 3 708 7 770 6 739 6 515 6 341 10 481
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 576 766 91 143 168 721 -
Löner till övriga anställda 10 922 15 179 7 426 6 952 6 798 10 508 11 770 12 239 9 767 11 463
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 5 364 2 261 3 411 5 584 4 883 8 512 9 113 9 308 6 236 13 223
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 81 462 79 744 68 265 33 833 56 517 44 637 46 320 38 585 28 505 36 670
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 23 21 22 21 24 27 32 27 37
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 749 3 045 3 124 1 518 2 638 1 798 1 645 1 037 904 715
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 086 758 776 748 733 1 116 1 023 877 828 950
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 683 -5 125 2 891 -13 796 880 -23 584 -27 426 -26 142 -26 622 -30 636
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,71% 6,76% 96,44% -39,72% 28,41% -2,84% 33,86% 35,88% -7,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -13,86% -7,19% 2,63% -34,00% 0,76% -64,72% -30,05% -18,78% -30,14% -24,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,50% -5,96% 3,15% -43,18% 0,80% -87,67% -61,83% -85,97% -214,84% -212,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,83% 65,25% 61,42% 52,45% 54,62% 47,02% 51,83% 51,17% 51,38% 53,76%
Rörelsekapital/omsättning -17,18% -22,70% -13,77% 8,38% 34,94% 41,16% 104,69% -18,54% 154,27% 155,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,09% 36,34% 32,50% 54,98% 64,38% 63,84% 82,42% 67,57% 76,54% 81,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 53,93% 47,58% 67,49% 83,82% 157,98% 141,90% 358,30% 68,92% 328,61% 230,16%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...