Visa allt om SAAB Automobile Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12
Nettoomsättning 6 301 000 6 080 000 15 641 000 21 722 000 24 208 000 21 082 000 22 669 000 23 613 000 23 547 000 23 830 000
Övrig omsättning 487 000 9 396 000 44 000 29 000 11 000 57 000 8 000 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -3 126 000 3 670 000 -4 148 000 -2 194 000 -2 897 000 -3 855 000 -3 327 000 -4 204 000 -3 844 000 389 000
Resultat efter finansnetto -3 216 000 3 885 000 -4 539 000 -2 169 000 -3 242 000 -4 155 000 -3 535 000 -4 767 000 -4 368 000 -59 000
Årets resultat -3 009 000 3 929 000 -4 444 000 -2 112 000 -3 185 000 -4 120 000 -3 503 000 -4 715 000 -4 368 000 12 000
Balansräkningar (tkr)
2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 009 000 2 985 000 5 688 000 8 086 000 9 591 000 12 388 000 14 036 000 15 609 000 16 981 000 14 898 000
Omsättningstillgångar 3 051 000 5 643 000 4 310 000 4 448 000 5 080 000 6 277 000 3 934 000 4 046 000 4 617 000 3 949 000
Tillgångar 10 060 000 8 628 000 9 998 000 12 534 000 14 671 000 18 665 000 17 970 000 19 655 000 21 598 000 18 847 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 013 000 447 000 -3 581 000 -1 208 000 -3 338 000 -4 496 000 -3 921 000 -499 000 -172 000 4 196 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 378 000 335 000 1 038 000 1 012 000 1 501 000 2 305 000 3 123 000 2 183 000 2 215 000 1 712 000
Långfristiga skulder 2 411 000 0 0 0 8 000 8 000 0 178 000 246 000 2 000
Kortfristiga skulder 5 258 000 7 846 000 12 541 000 12 730 000 16 500 000 20 848 000 18 768 000 17 793 000 19 309 000 12 937 000
Skulder och eget kapital 10 060 000 8 628 000 9 998 000 12 534 000 14 671 000 18 665 000 17 970 000 19 655 000 21 598 000 18 847 000
Löner & utdelning (tkr)
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
2003-12
2002-12
2001-12
Löner till styrelse & VD 8 000 3 000 5 000 3 000 2 000 9 000 5 000 4 000 5 000 5 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - 0 - 0 0 1 000
Löner till övriga anställda 1 259 000 1 385 000 1 562 000 1 650 000 1 699 000 1 642 000 1 719 000 1 937 000 2 123 000 2 154 000
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0 - 0 0 0
Sociala kostnader 627 000 613 000 822 000 758 000 802 000 868 000 562 000 818 000 821 000 711 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 788 000 15 476 000 15 685 000 21 751 000 24 219 000 21 139 000 22 677 000 23 613 000 23 547 000 23 830 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 840 3 743 3 867 4 070 4 356 4 671 5 058 5 615 6 429 6 624
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 641 1 624 4 045 5 337 5 557 4 513 4 482 4 205 3 663 3 598
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 493 535 618 592 575 539 452 491 459 433
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 035 000 5 380 000 -2 500 000 171 000 120 000 -996 000 -486 000 -1 204 000 -985 000 2 975 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,63% -61,13% -27,99% -10,27% 14,83% -7,00% -4,00% 0,28% -1,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -30,05% 45,99% -38,26% -13,35% -19,27% -20,22% -17,15% -21,13% -17,39% 2,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -47,98% 65,26% -24,45% -7,70% -11,68% -17,90% -13,59% -17,59% -15,95% 2,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -15,78% -69,29% -15,74% -0,58% 0,10% -2,96% -0,96% 1,71% 4,79% 12,28%
Rörelsekapital/omsättning -35,03% -36,23% -52,62% -38,13% -47,17% -69,12% -65,44% -58,22% -62,39% -37,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,01% 5,18% -35,82% -9,64% -22,75% -24,09% -21,82% -2,54% -0,80% 22,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 32,58% 53,65% 15,85% 24,26% 22,99% 24,34% 16,17% 16,61% 17,52% 21,21%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!