Visa allt om Volkswagen Finans Sverige AB
Visa allt om Volkswagen Finans Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 5 674 113 4 751 194 4 083 941 3 851 597 3 578 805 3 402 159 2 855 716 2 044 429 1 761 914 1 905 803
Övrig omsättning 127 621 52 363 41 776 27 991 14 313 11 177 8 742 12 243 10 679 11 674
Rörelseresultat (EBIT) 464 015 241 710 182 078 171 933 177 207 125 152 181 030 84 657 77 435 96 890
Resultat efter finansnetto 246 474 241 710 182 078 171 933 177 207 125 152 100 607 84 657 77 435 96 890
Årets resultat 11 334 36 193 10 000 0 0 0 0 2 903 2 936 642
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 075 234 22 126 204 17 788 714 14 718 601 13 195 726 12 074 546 10 933 046 7 918 282 6 019 668 5 477 354
Omsättningstillgångar 15 659 799 20 593 580 14 810 686 11 331 476 10 367 204 9 537 181 8 560 656 6 773 870 4 887 975 4 281 977
Tillgångar 40 735 035 42 719 784 32 599 400 26 050 077 23 562 929 21 611 726 19 493 703 14 692 153 10 907 643 9 759 331
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 061 233 2 056 286 2 000 876 1 753 706 1 753 706 1 753 706 153 444 153 454 150 785 150 853
Obeskattade reserver 2 278 885 2 043 885 1 838 385 1 667 364 1 495 591 1 318 627 1 193 683 1 093 160 1 013 161 939 661
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 620
Långfristiga skulder 10 339 725 6 518 608 6 491 251 8 820 980 12 056 377 0 0 0 0 5 829 974
Kortfristiga skulder 26 055 191 32 101 005 22 268 888 13 808 027 8 257 255 18 539 394 18 146 576 13 445 539 9 743 697 2 835 223
Skulder och eget kapital 40 735 034 42 719 784 32 599 400 26 050 077 23 562 929 21 611 726 19 493 703 14 692 153 10 907 643 9 759 331
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - 6 242 6 143 4 487 3 621 2 423 5 024 4 189
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 1 854 2 376 2 077 1 410 495 1 661 595
Löner till övriga anställda 108 649 93 327 84 237 69 565 55 528 52 275 39 331 37 675 27 798 29 142
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 33 150 40 857 36 931 32 553 26 676 24 677 19 481 22 027 14 582 15 045
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 801 734 4 803 557 4 125 717 3 879 588 3 593 118 3 413 336 2 864 458 2 056 672 1 772 593 1 917 477
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 197 147 130 119 107 94 83 69 73 73
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 28 803 32 321 31 415 32 366 33 447 36 193 34 406 29 629 24 136 26 107
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 889 - 1 006 - 903 - - - 730 599
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 932 215 4 093 458 3 540 152 3 225 407 2 940 195 2 609 950 2 216 767 1 710 161 1 462 557 1 354 712
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,42% 16,34% 6,03% 7,62% 5,19% 19,14% 39,68% 16,03% -7,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,29% 0,57% 0,56% 0,66% 0,75% 0,58% 1,10% 0,58% 0,71% 0,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,29% 5,09% 4,46% 4,46% 4,95% 3,68% 7,53% 4,14% 4,39% 5,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -183,21% -242,20% -182,62% -64,30% 58,96% -264,60% -335,67% -326,33% -275,59% 75,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,42% 8,55% 10,54% 11,72% 12,39% 12,61% 5,30% 6,53% 8,23% 8,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 60,10% 64,15% 66,51% 82,06% 125,55% 51,44% 47,18% 50,38% 50,17% 151,03%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...