Visa allt om Vänge Ringatorp Lantbruksaktiebolag
Visa allt om Vänge Ringatorp Lantbruksaktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 494 5 287 5 316 6 211 5 160 5 398 4 909 4 834 4 714 2 002
Övrig omsättning 1 195 110 375 115 271 232 422 340 1 734 1 792
Rörelseresultat (EBIT) 116 -32 24 447 -413 214 260 786 1 773 143
Resultat efter finansnetto 354 -26 -8 468 -394 199 320 741 2 052 386
Årets resultat 284 14 150 129 30 278 255 208 204 62
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 581 5 613 6 355 5 835 6 484 6 587 6 461 6 407 6 554 4 851
Omsättningstillgångar 4 633 5 234 5 103 5 032 3 627 3 921 3 642 3 797 3 068 3 030
Tillgångar 10 213 10 847 11 458 10 866 10 110 10 508 10 103 10 203 9 622 7 881
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 695 2 411 2 467 2 478 2 349 2 459 2 321 2 166 2 058 1 913
Obeskattade reserver 2 350 2 350 2 390 2 582 2 282 2 707 2 879 2 900 2 450 680
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 749 2 084 2 436 1 920 2 020 2 120 2 169 2 004 2 689 2 399
Kortfristiga skulder 3 420 4 002 4 165 3 887 3 460 3 222 2 735 3 134 2 426 2 888
Skulder och eget kapital 10 213 10 847 11 458 10 866 10 110 10 508 10 103 10 203 9 622 7 881
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 777 698 659 575 599
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 360 510 759 0 0 0 20 70
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 23 142 189 266 273 247 256 206 232
Utdelning till aktieägare 0 0 70 160 0 140 140 100 100 60
Omsättning 8 689 5 397 5 691 6 326 5 431 5 630 5 331 5 174 6 448 3 794
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 1 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 5 316 2 070 1 720 1 799 1 636 1 611 1 571 667
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 505 235 365 366 328 313 278 299
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 136 924 1 116 1 423 543 1 091 1 062 1 487 2 496 642
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -0,55% -14,41% 20,37% -4,41% 9,96% 1,55% 2,55% 135,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,56% 0,76% 0,84% 4,81% -3,29% 2,39% 3,46% 7,98% 22,11% 5,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,86% 1,55% 1,81% 8,42% -6,45% 4,65% 7,13% 16,84% 45,12% 21,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,76% 49,69% 62,64% 57,70% 71,12% 68,91% 64,51% 67,23% 72,55% 55,14%
Rörelsekapital/omsättning 16,19% 23,30% 17,64% 18,44% 3,24% 12,95% 18,48% 13,72% 13,62% 7,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,34% 39,13% 37,80% 40,32% 39,87% 42,39% 43,98% 41,69% 39,72% 30,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,38% 58,40% 59,47% 64,50% 43,09% 55,21% 66,84% 55,26% 98,31% 70,22%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...